Bijdrage Provin­ciale Staten Herziening Module Omge­vings­beleid Wonen, Werken en Werel­derfgoed


31 januari 2024

Dank u voorzitter.

Ik ben blij om weer in de Staten aanwezig te zijn. Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken voor de steun die ik heb ontvangen tijdens mijn afwezigheid. Mijn dank gaat ook uit naar mijn fractiegenoot Robert Jan Vonk, voor de wijze waarop hij het geluid van de Partij voor de Dieren naar voren heeft gebracht de afgelopen maanden. En dan nu snel door naar de inhoud.

Die bestaat uit de vaststelling van de wijziging Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zuid-Holland, voor de module wonen, werken en werelderfgoed. Dit is wezenlijke inhoud: de grote woningbouwopgave in Zuid-Holland vraagt om aanpassingen van het provinciale omgevingsbeleid.

Bij woningbouw komt al snel het toepasselijke liedje uit 1996 naar boven, 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn. Ik ga wat verder terug in de tijd, naar 1966. De Kinks hadden een hit met het nummer ‘Dead end street’. Pas was ik bij een concert van Kinks on Valium, een hartstikke leuke tribute band uit het Westland. Zij speelden onder ander het nummer Dead end street. Een deel van de tekst luidt: ‘Waarom zouden we in een doodlopende straat moeten zijn? Mensen leven in een doodlopende straat. Mensen gaan dood in een doodlopende straat.’ Dat deze tekst onverminderd actueel is, onderschrijft het rapport ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ van de SER, dat gisteren is geschreven. In dit advies wijst de SER erop dat sociaaleconomische verschillen een grote impact hebben op de gezondheid van inwoners. De SER pleit ervoor om gezonde leefomgeving meer centraal te stellen op het beleidsterrein wonen.

Woningnood raakt de maatschappij breed, het plaatst mensen in alle levensfases in de wachtkamer van het leven: studenten die hun zelfvertrouwen verliezen na talloze afwijzingen bij hospiteeravonden, starters die geen eigen huis kunnen kopen en daardoor belemmerd worden in het opbouwen van zelfstandigheid, alleenstaanden die geen geschikte woonruimte kunnen vinden omdat het aanbod van eenpersoonshuishoudens beperkt is, senioren die hun gezinswoning willen verruilen voor een drempelloze woning, maar dit niet kunnen omdat deze woningen simpelweg niet beschikbaar zijn. Dit raakt de samenleving.

Streven naar 30% sociale huur in totale woningvoorraad per gemeente en minimaal twee-derde betaalbare woningbouw (huur en koop), woningen waar behoefte aan is, beschouwen we als een stap in de juiste richting. Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen. Dat toekomstbestendig bouwen nu verankerd is in provinciaal beleid, beoordelen we positief. Wel kijken we met belangstelling naar het vervolg, of de thema’s ‘water en bodem sturend’, ook als sturend worden ingezet voor toekomstbestendig bouwen en toekomstige locatiekeuzes voor woningbouw. Dit is wat ons betreft echt nodig.

Daarnaast aandacht voor het volgende. Huizen zijn geen handelswaar, wonen is geen verdienmodel maar een sociaal grondrecht. Door het opnemen van de voorwaarde dat sociale huurwoningen minimaal 25 jaar als zodanig worden verhuurd, loopt de provincie vooruit op landelijke regelgeving. De provincie gaat ervan uit dat woningcorporaties, die een maatschappelijke opdracht hebben, hun sociale huurwoningen langer dan 25 jaar verhuren. In de opinie van de Partij voor de Dieren is sociale huur permanent en is het van belang dat de voorraad sociale huurwoningen behouden blijft en niet terugvallen aan de markt. Hiervoor moet de provincie zich blijven inzetten. De minimale termijn van ten minste 25 jaar steunen wij, het is een mooie tussenstap. Wat ons betreft zetten we als provincie vol in op ondersteunen van gemeenten bij het behouden van de woningvoorraad die is bestemd voor sociale huur.

Om het creëren van de juiste woningen in goede banen te leiden, ziet de Partij voor de Dieren het als volgt. Allereerst benutten we bestaande bebouwing slimmer benut, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Vervolgens bouwen we natuur inclusief en zonder de leefbaarheid aan te tasten in binnenstedelijk gebied. Daarnaast bouwen we aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden, met behoud van toegankelijke natuur, waar mensen kunnen recreëren. Groen en open gebied is schaars in Zuid-Holland, daar moeten we zuinig op zijn. Partij voor de Dieren is voorstander van straatje erbij aan de randen van bebouwd gebied, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de natuur. Op dit punt hebben we een motie voorbereid, om de realisatie van straatje erbij mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. Graag een reactie van gedeputeerde.

Dan de 3 hectare-kaart. De toevoeging van de Dwarskade in Pijnacker-Nootdorp, een glastuinbouwgebied met beperkt toekomstperspectief, is een uitbreiding waar we als Partij voor de Dieren wél achter staan. We hebben zorgen over de uitbreidingen voor bedrijventerreinen, met name over de toevoeging van het GAVI-kavel in de compensatie-opgave voor de Binkhorst. Uitplaatsing van bedrijventerrein mag er niet toe leiden dat er verplaatsing van knelpunten plaatsvindt, die op een andere locatie leidt tot achteruitgang van natuur en biodiversiteit. Zolang er nog leegstaande bedrijfshallen en terreinen in de regio zijn, moet er worden ingezet op betere, efficiëntere en duurzame benutting van de bestaande voorraad. De uitbreiding van de 3 hectarekaart voor bedrijven zal onze fractie dan ook niet steunen.

Voorzitter, ik rond af. Partij voor de Dieren ziet deze herziening van het omgevingsbeleid als een stap in de goede richting. We kiezen voor de bescherming van een gezonde groene leefomgeving, waar onze inwoners met plezier kunnen wonen, werken en samenleven, óók de toekomstige inwoners in de jaren die voor ons liggen. We zorgen dat onze inwoners hun leven niet hoeven te slijten in Dead end street. Dank u wel.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage BMM commissie PAL

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Veer Rozenburg - Maassluis en Subsidie Asbeter Holding BV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer