Bijdrage Provin­ciale Staten Inter­na­ti­onale Strategie Zuid-Holland 2020-2023


23 september 2020

Voorzitter.

Als de coronacrisis één ding heeft duidelijk gemaakt is het wel dat het huidige economische systeem zeer kwetsbaar is gebleken en dat we onze koers moeten wijzigen. De crisis van dit moment is een keerpunt, maar is zeker geen aanleiding om terug te keren naar het oude normaal. Economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. De enige economie die houdbaar is in de toekomst, is een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde, zowel regionaal als internationaal. Schaalvergroting, steeds meer efficiëntie en prijsconcurrentie leiden niet tot de gewenste verduurzaming, die we in Zuid-Holland voorstaan. We moeten toe naar een duurzame foundational economy, een basiseconomie.

Door de coronacrisis is gebleken dat de internationale handel zeer kwetsbaar is, bijvoorbeeld de glastuinbouw.

Samenwerking op internationaal niveau

De Partij voor de Dieren is voorstander van samenwerking op internationaal niveau en in EU verband, zoals op uitvoeringsdossiers milieu, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, gevaarlijke stoffen voor wat betreft het uitvoeren van EU-wet- en regelgeving en de samenwerking op het gebied van de energietransitie en klimaataanpak, maar stelt daar wel randvoorwaarden bij, zeker ten aanzien van ambities van economische groei en de steun aan verdere internationalisering van grote multinationals, zoals Shell en de redefinery. Biomassacentrales worden nog steeds vermeld, terwijl deze niet duurzaam zijn. Vliegen moeten verminderen en het vervoer per trein stimuleren, omdat dit veel duurzamer is. We kunnen zelf het goede voorbeeld geven en dienen hiervoor een motie in. We steunen de daadwerkelijke verduurzaming van de economie in de EU, de green deals, zoals minder gebruik van plastic, het verduurzamen van woningen, het vergroenen van steden, het stimuleren van elektrisch vervoer en het vaststellen van een Europees Klimaatpact.

Samenwerking met China

We zijn kritisch ten aanzien van de samenwerking met China. Onlangs is landelijk nog een kalfvleesdeal met China afgesloten, wat leidt tot veel dierenleed. Vanuit Ierland of de Baltische staten gaan de kalveren op transport naar Nederland. Door de lange reis gaan de kalveren onderweg al dood vanwege ondergewicht, verzwakking en ziekte. We moeten daarom stoppen met dit gesol en gesleep met kwetsbare dieren! Het wereldwijde gesleep met dieren, veevoer, en dierlijke producten is niet alleen desastreus voor dieren, klimaat, maar ook voor de boeren zelf in een moordende concurrentie om prijs. Boeren moeten een eerlijke prijs voor duurzame producten krijgen!

Bioscience

Ook hebben we veel moeite met de ambities op het gebied van de bioscience, omdat dit gepaard gaat met veel dierproeven. We willen dat de dierproeven worden vervangen door andere technieken, die geen dierenleed veroorzaken.

Europese landbouwsubsidies inzetten voor eiwittransitie

We vinden dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden ingezet voor werkelijke verduurzaming van de landbouw en transitie naar meer duurzame plantaardige productie en omzetting naar een extensieve, kleinschalige en diervriendelijke veehouderij.

Wie naar kringlooplandbouw wil, zal ook zijn handelsbeleid moeten veranderen en stoppen met het gesleep met voedsel over de hele wereld; meer de regionale productie en consumptie van voedsel versterken en bedrijven hierbij te ondersteunen, inclusief seizoensgebonden producten.

Handelsdeals en internationalisering van bedrijven

Het gevaar van verdere internationalisering en handelsdeals als Mercosur, CETA en TTIP is dat de aarde verder opwarmt, klimaatdoelen niet worden gehaald en onze klimaatambities weer verder weg brengen. Bovendien ondermijnen deze vrijhandelsakkoorden de democratie en hebben ze grote negatieve gevolgen voor mens, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid, maar ook voor agrariërs. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zijn tegen het verdrag, vanwege oneerlijke concurrentie. Ze beperken de keuzevrijheid en privacy van consumenten. Ook bedreigen ze de ontplooiingskansen van minderbedeelden en kwetsbaren. Ontwikkelingslanden dragen vaak de lasten van de wereldvrijhandel, maar delen niet mee in de lusten. We willen juist de positie van ontwikkelingslanden in de internationale economie sterk verbeteren en de wereldeconomie meer regionaliseren. Ook Zuid-Holland kan hieraan bijdragen.

We zijn kritisch over de ondersteuning van de internationalisering van bedrijven, vaak multinationals. Dit leidt niet tot verduurzaming en versterking van de economie. Prijsconcurrentie leidt tot externaliseren van sociale en ecologische kosten en belastingontwijking. De baten lekken weg naar buitenlandse aandeelhouders en daarmee tot groeiende ongelijkheid. Zie ook het rapport van het RLI ‘De Mainports voorbij’.

Ook kan het de verduurzaming en het behalen van de klimaatdoelen tegenwerken.

Ons handelen mag de problemen elders in de wereld niet verder vergroten. Mededogen en duurzaamheid moeten richtinggevend zijn in het buitenlandbeleid. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd en mensen- en dierenwelzijn moet als basiseis worden meegenomen in het beleid.

Foundational economy

Ik wil het college nog iets meegeven. Het toewerken naar een ‘foundational economy’, een basiseconomie, de gelijkmatige verdeling van de vraag naar fundamentele goederen en diensten over de bevolking, die voortvloeit uit hun rol in ‘het ondersteunen van het dagelijks leven’ biedt nieuwe mogelijkheden. Daar liggen kansen voor onze provincie! We vragen het college om zich eens hierin te verdiepen.

Alhoewel er zeker goede onderdelen in het voorstel staan, zoals op het gebied van natuur, waterkwaliteit en milieu, vinden wij dat nog steeds de ambitie te veel gericht is op economische groei, in plaats van een economie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Daarom kunnen we niet instemmen met dit voorstel!