Bijdrage Provin­ciale Staten Regionale Energie Stra­te­gieën


23 september 2020

Voorzitter, dank u wel.

Partij voor de Dieren stelt de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van het leven op aarde. Het doel van de energietransitie is om een duurzame toekomst te realiseren. We vinden, dat de provincie in de energietransitie een voortrekkersrol moet innemen, om écht op duurzaamheid aan te sturen naar het gebruik van écht schone energiebronnen als wind en zon. Met daarbij aandacht voor de gevolgen voor mens, dier en natuur. Deze transitie moet zo snel mogelijk gaan plaatsvinden.

De concept RESsen vormen de eerste, zij het voorzichtige, stappen in de goede richting. We hebben het statenvoorstel wensen en bedenkingen met belangstelling gelezen. We kijken uit naar de volgende stap in het proces, de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

We vinden het positief dat de concretisering van energiebesparing als wens in het statenvoorstel is opgenomen. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te letten. Op het gebied van woningen en bedrijfspanden zien we hier in de meeste RESsen initiatieven voor terug. Maar we hebben een zorg wat betreft het energiegebruik van de grote bedrijven in het havengebied van Rotterdam. Hier is het energiegebruik in de afgelopen periode niet afgenomen, maar juist toegenomen. Welke mogelijkheden ziet Gedeputeerde om het energiegebruik in het HIC-gebied terug te dringen?

Voorzitter, we vinden het belangrijk om een échte energietransitie te bewerkstelligen die breekt met de huidige praktijk. Wij willen geen restwarmte afnemen van olieraffinaderijen of steenkolencentrales voor de warmtevoorziening in Zuid-Holland. Wij vrezen dat we daarmee afhankelijk blijven van de fossiele industrie, die de opwarming van de aarde hebben veroorzaakt. Wij zijn een voorstander van de ontwikkeling van warmtenetten op lokaal niveau die gebruik maken van een duurzame warmtebron, die van onderop worden opgezet, waarbij de ontvangers kunnen participeren in een coöperatie. Daarnaast hebben we onze bedenkingen over houtstook en biomassa. Dit zijn geen geschikte duurzame warmtebronnen. De CO2-uitstoot van houtstook is twee keer zo groot als bij verwarming door gas. Ook wordt bij houtstook veel fijnstof uitgestoten. Ook bij biomassa komt er eveneens veel CO2 vrij. We hebben een amendement voorbereid om hierover bedenkingen op te nemen in het statenvoorstel. Is het nu het juiste moment om het amendement toe te lichten?