Bijdrage Provin­ciale Staten Ruim­telijk voorstel


6 maart 2024

Voorzitter,

Afgelopen weekend was ik in Noord-Frankrijk waar ik het geluk had om honderden kraanvogels over te zien vliegen, die in maart massaal naar hun broedgebied in noordelijk Rusland trekken. Kraanvogels, brengers van geluk en vrede, maar ook het teken dat de lente in aantocht is. Afgelopen weekend zijn in Zuid-Holland ook de eerste grutto’s in de weilanden in Zuid-Holland gesignaleerd als boodschappers van de lente.

Bij het leggen van de ruimtelijke puzzel staan we voor zware opgaven. Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat we die problemen samen kunnen oplossen, maar niet met de manier van denken en doen die we gewend zijn. Een nieuwe koers is nodig, waardoor economische activiteiten binnen de draagkracht van de aarde komen, met oog voor de bescherming van onze leefomgeving, de gezondheid van onze inwoners en bestaanszekerheid voor huidige én toekomstige generaties. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving, de Verenigde Naties hebben dit niet voor niets erkend als een mensenrecht.

De opgaves waar Zuid-Holland voor staat zijn urgent, en dat deze in samenhang moeten worden aangepakt is evident. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt’. Met andere woorden, de ruimtelijke koers wijst zich niet vanzelf, daar moeten we ons als provincie actief voor inzetten en gezamenlijk met de andere overheden en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland optrekken. Daarom dienen we mede de motie ‘Samen integraal de puzzel leggen’ in.

Helaas gaat het met veel diersoorten in Zuid-Holland niet goed. Hun leefruimte wordt ingeperkt, hun aantallen nemen af en wanneer mensen in de buurt van dieren komen, krijgen zij er vaak de schuld van als er overlast ontstaat. Een herziening van onze relatie met dieren is ook in het belang van onszelf. Onze omgang met dieren en natuur is een belangrijke oorzaak van veel grote problemen van deze tijd. Een veiliger wereld voor dieren is uiteindelijk ook een veiliger wereld voor mensen.

Een gezonde provinciale democratie houdt rekening met de belangen van álle inwoners: mensen en dieren. Logisch, provinciaal beleid heeft niet alleen invloed op mensen, ook op de levens van dieren, bijvoorbeeld door beslissingen over natuur, wegen en landbouw. Dieren zijn onze medebewoners in de provincie. In een duurzame samenleving vormen ze een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem.

Door dieren een plek te geven in de ruimtelijke koers, kunnen we zorgen dat zij onderdeel uitmaken van de afwegingen die nodig zijn voor een toekomstbestendig Zuid-Holland in 2050. Daarom hebben we een amendement voorbereid om dieren een plek te geven in het ruimtelijk voorstel. Evenals de vrije doorgang voor dieren in de gebieden zodat zij zich vrij kunnen verplaatsen door de provincie.

Hieruit vloeit automatisch de keuze voort voor bescherming en versterking van de natuur. Het is het thuis waar dieren wonen. Daarnaast is méér natuur ook voor mensen van belang, als er ruimte voor economische activiteiten moet worden vrijgemaakt is er meer natuur nodig. Ook voor het legaliseren van PAS melders moeten de natuurdoelen worden gerealiseerd, hier is meer natuur voor nodig. Partij voor de Dieren heeft vier amendementen op het ruimtelijke voorstel voorbereid om natuur te beschermen: realisatie van de oorspronkelijke EHS, ruim baan voor bomen, uitbreiding van recreatie búiten natuurgebieden en de realisatie van donkertegebieden.

Wat woningbouw betreft: we steunen het woonbeleid van het college. Voor woningbouw wordt als eerste de bestaande bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden, als dit niet ten koste gaat van de natuur. Groen wordt zoveel mogelijk gespaard. Om natuur, provinciale landschappen, al dan niet beschermd, met een ecologische waarde en waterwingebieden te beschermen hebben we een amendement voorbereid.

Een natuurinclusieve energietransitie en ontwikkeling naar circulaire economie kan alleen worden gerealiseerd als er fors op energie wordt bespaard. Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet (al dan niet duurzaam) te worden opgewekt. Op weg naar een circulaire economie zijn er kansen te winnen en kunnen we veel meer inzetten op energiebesparing. Ook hiervoor hebben we een amendement voorbereid.

Ik stel de vraag aan u allemaal: heeft u liever een goed elftal, of heeft u liever 11 goede ééntallen? Samen kunnen zorgen voor een positieve omslag, in het belang van ons allemaal, inclusief de generaties na ons, de dieren met wie we ons leefgebied delen en hún kinderen. Zodat onze kinderen ook het plezier kunnen beleven van de eerste grutto’s die in de wei de lente aankondigen.

Er wonen in Zuid-Holland meer dieren dan mensen. De belangen van dieren worden in de provincie in te veel gevallen met een grote vanzelfsprekendheid genegeerd. De Partij voor de Dieren wil dat dieren naar hun aard kunnen leven en daar ook de ruimte, rust en bescherming voor hebben. De Partij voor de Dieren wil af van dit automatisme en toe naar een provincie waarin we dieren een plek krijgen bij de afweging van politieke keuzes. Een provincie waarin waarden als compassie en rechtvaardigheid leidend zijn en dat die ook voor dieren gelden, is een mooiere provincie.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage LG commissie Besluit volledige schadeloosstelling Natuurnetwerk Nederland

Lees verder

Bijdrage BW commissie Instrumenten en versnelling woningbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer