Bijdrage LG commissie Besluit volledige scha­de­loos­stelling Natuur­netwerk Nederland


28 februari 2024

Gezonde natuur is verbonden natuur. Dat staat er op de website van de provincie Zuid-Holland. En daar is de Partij voor de Dieren het roerend mee eens. Gezonde natuur is van levensbelang voor mens en dier. Er zijn nu nog teveel niet verbonden losse natuurgebieden, die wel verbonden moeten worden. Dat is van essentieel belang om een robuust natuurnetwerk te realiseren, waarbij dieren zich veilig en goed kunnen verplaatsen.

In 2027 moet het natuurnetwerk Nederland af zijn. De provincies staan aan de lat om dit te realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen biedt Zuid-Holland voor 7 cruciale schakels in het natuurnetwerk de grondeigenaren en ondernemers volledige schadeloosstelling aan. Deze gebieden zijn bijna allemaal unieke en onvervangbare natuur en als zodanig erkend (N2000-gebieden). Het is noodzaak om hier natuurontwikkeling mogelijk te maken. Ook dat vindt de Partij voor de Dieren van essentieel belang om de gemaakte natuurafspraken na te komen.

Een volledige schadeloosstelling kan (juridisch) enkel worden geboden als in het uiterste geval de bereidheid wordt uitgesproken om over te gaan tot onteigening. Alleen dan kunnen alle gemaakte kosten worden vergoed. Denk daarbij aan een verhuizing, juridische ondersteuning en natuurlijk het verlies van grond, waarbij onze voorkeur gaat naar vrijwillige bereidheid, maar in een enkel geval is mogelijk onteigening nodig. We hopen dat dit niet het geval hoeft te zijn. Zeker omdat volledige schadeloosstelling wordt geboden en we er van uitgaan dat er goede en zorgvuldige gesprekken worden gevoerd.

De PvdD vindt dat agrariërs op financieel, sociaal en psychisch vlak geholpen moeten worden indien de genoemde 7 cruciale schakels leiden tot omzetting van agrarische grond naar natuurgrond. De PvdD wil sowieso afbouw van de intensieve veehouderij. Ook voor agrariërs is de natuur van essentieel belang naar de toekomst toe. Het grotere algemene maatschappelijke belang weegt voor onze fractie zwaarder dan de wens van een aantal agrariërs om op de oude voet door te gaan. En er zijn mogelijkheden om elders op een duurzame manier verder te gaan. Dat is niet het antwoord dat de insprekers willen horen, maar wel ons weloverwogen standpunt.

Samengevat de Partij voor de Dieren vindt dat het zo snel als mogelijk moet worden uitgevoerd. Hoe eerder hoe beter, omdat er al veel te veel vertraging is opgelopen in de afgelopen decennia en daarmee mens en dier dit hard nodig hebben.

Interessant voor jou

Bijdrage BMM commissie IPO Bestuursprogramma 2023-2027

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Ruimtelijk voorstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer