Bijdrage Provin­ciale Staten Vast­stelling Omge­vings­beleid 2020


16 juni 2021

De provincie Zuid-Holland heeft een uitgebreid instrumentarium om een meerwaarde te leveren bij het oplossen van de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. Deze opgaven zijn het vertrekpunt van het provinciaal handelen, in de geest van de Omgevingswet. Dit uitgangspunt ondersteunen wij.

De realiteit van 2021 is dat we inmiddels weten dat niet alles tegelijk mogelijk is. We kunnen niet altijd én benutten én beschermen. We moeten integraal een oplossing zoeken voor een omvangrijke klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een biodiversiteitscrisis en woningbouwcrisis en daarin keuzes maken. De gewenste duurzame ontwikkeling die de Omgevingswet voorstaat, is alleen mogelijk wanneer de natuur en het milieu voldoende bescherming krijgen. De leefomgevingstoets laat zien, dat de wijzigingen samen met het bestaande beleid niet in alle gevallen leidt tot het behalen van de doelstellingen Belangen van economische ontwikkeling botsen met andere, meer kwetsbare belangen, die nu voorrang nodig hebben om People, Planet en Profit in evenwicht te brengen en een echt duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Dat betekent in onze ogen dat deze ambities moeten worden bijgesteld.

We hebben de volgende vraag: in hoeverre is deze ambitie haalbaar met de beleidsneutrale samenvoeging? We stellen deze vraag met betrekking tot de volgende ambities:

  • Vergroting van de biodiversiteit (met name de bescherming van flora en fauna buiten de Natura2000 en de NNN-gebieden en de bescherming van weidevogels, waarbij fors wordt ingezet op overlastdieren en predatoren, maar de werkelijke oorzaak van de teruggang, het menselijk handelen, niet wordt betrokken);
  • Circulair Zuid-Holland;
  • En de energietransitie.

Graag een reactie van gedeputeerde hierop.

De Provincie heeft geen bestaand beleid op het vlak van natuurinclusieve landbouw. Het is daardoor niet aannemelijk dat de ambitie om daar ruimte aan te geven wordt behaald. Wij hebben hierover de vraag aan gedeputeerde of er beleid gemaakt voor het stimuleren van natuurinclusieve landbouw? En zo ja, wanneer kunnen we dit verwachten?

Als laatste de wijziging in de Omgevingsverordening: Het toevoegen van artikel 6.50 aan de Omgevingsverordening om in een bestemmingsplan rekening te houden de risico’s van klimaatverandering kunnen we onderschrijven. Deze toevoeging doet recht aan de huidige problematiek met betrekking tot dit onderwerp.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren