Bijdrage Provincie Nieuwe Stijl


23 april 2008

Er is in korte tijd veel werk verzet om zaken voor elkaar te krijgen. Snelheid betekent niet altijd zorgvuldigheid.

Omdat een aantal zaken, zoals de overdracht taken, (bijvoorbeeld de muskusrattenbestrijding) nog erg onzeker is, beschouw ik deze bespreking in PS als tussenstap; niet als definitieve besluitvorming, maar als oriënterend cq. meningvormend.
Ik kan mij aansluiten bij het standpunt van het CDA dat aken, indien ze verder worden uitgewerkt, opnieuw ter bespreking worden voorgelegd aan PS.

Wel heb ik nog een aantal vragen bij deze reorganisatie. De vraag die bij mij nog steeds leeft is: “”Wat is toegevoegde waarde en wat is bovenregionaal belang? Dit is nog steeds voor meerdere uitleg vatbaar en niet helder. Ik heb daarnaast de nodige twijfels over de verdere uitwerking en of het werkelijk gaat voldoen aan de gestelde doelen. Daarom is een stevige evaluatie na implementatie zeker van belang.
En ik blijf benadrukken dat er zeer veel zorg nodig zal zijn voor de interne organisatie om de gestelde doelstellingen te bereiken, gezien de personele onrust die organisatorische veranderingen vaak met zich meebrengen.

Het doet mij deugd dat de gedeputeerde Evertse tijdens de commissievergadering Groen Water Milieu heeft aangegeven dat in ieder geval de wettelijke provinciale dierenwelzijnstaken, voortvloeiende uit de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en Europese regelgeving uitgevoerd blijven worden, dat deze een hoofdtaak van de provincie blijven en absoluut niet ter discussie staan.

In het kader van het door mijn fractie voorbereide initiatiefvoorstel provinciaal dierenwelzijnsbeleid ga ik vanuit dat dit voorstel in mei a.s. in de volle breedte besproken en behandeld kan worden en niet belemmerd wordt door de discussie van vandaag.
Want door het toedoen van GS kan de bespreking van dit voorstel vandaag namelijk geen doorgang vinden.

Samenvoeging gemeentelijke en provinciale milieutaken in een omgevingsdienst
Bij de sturingsfilosofie staat vermeld: “Waar dat leidt tot vergroten van effectiviteit, efficiëncy en deskundigheid kan de provincie de provincie-eigen uitvoeringstaken combineren met gemeentelijke uitvoeringstaken in regionale diensten. Naar mijn mening moet ervoor worden gewaakt om de verschillende gemeentelijke en provinciale verantwoordelijkheden hierbij zuiver te houden belangenverstrengeling te voorkomen. Het gevaar bestaat dat niet duidelijk is wie nu waarvoor verantwoordelijk is. De provincie zal in deze ‘boven het riet moeten uitkijken”.Niet voor niets heeft de wetgever bepaalde milieuverantwoordelijkheden bij de gemeente, dan wel de provincie of de rijksoverheid neergelegd. Op alle 3 de overheidslagen geldt een eigen verantwoordelijkheid, zo ook bij de provincie als middenbestuur.

Het duurzaamheidsoffensief is één van de onderdelen van het coalitieakkoord.

Afgelopen week hebben was in het provinciehuis tijdens een duurzaamheidsworkshop een presentatie van prof. dr. ir. Taeke de Jong van de TU Delft en de heer Mommaas van het Brabants Centrum voor duurzaamheidsontwikkeling.

Ook door hen werd duurzaamheid mede gebaseerd op de 3 P’s: planet, people profit.

In het voorliggende programma wordt krachtig ingezet op economische ontwikkeling, de profit kant, wat echter op geen enkele wettelijke basis of verplichting is gestoeld!. Bijvoorbeeld ruimte voor economie, het regionaal economisch beleid en het provinciaal China beleid. Kunnen de regio’s en het bedrijfsleven dit zelf niet oppakken? Ik zet mijn vraagtekens bij de toegevoegde provinciale waarde hiervan. Sterke nadruk op versterking van voornamelijk dit aspect als provinciale meerwaarde, getuigt m.i. van een tekortkoming. Juist planet: de zorg voor een duurzame kwalitatieve leefomgeving, op de korte en lange termijn, heeft een provinciale meerwaarde en is essentieel voor de toekomst van een duurzame provincie.
Planet (en dus het ecologische aspect) is juist voorwaardenscheppend voor de andere 2 P’s: people en profit, aldus prof. Dr. Ir. Taeke de Jong. Ik ben het in dit opzicht van harte met hem eens. Juist het ‘planet’ onderdeel zou juist als provinciale taak versterkt moeten worden om een betere balans tussen de 3 P’s te verkrijgen.
Ik moedig GS aan om de richting, die vanmorgen is ingezet met de wijziging van het streekplan Oost door vast te houden aan de ‘planet kant’ krachtig gestalte te geven en dit aspect veel nadrukkelijker mee te nemen als hoofdtaak binnen PNS, om hiermee een goede balans brengen binnen de 3 P’s en hiermee als provinciale hoofdtaak bij te dragen aan een duurzaam Zuid-Holland!
Mijn vraag is: Bent u bereid meer voorwaardenscheppend te zijn door meer aandacht aan het aspect ‘planet’ te geven in onze provincie?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer