Bijdrage uitgangs­punten nota cultuurplan 2008-2012


23 april 2008

De provincie is op een aantal cultuurgebieden wettelijk of via rijksprogramma’s verplicht c.q. gehouden tot de uitvoering van taken, zoals op het terrein van monumentenbeheer, archeologie en publieke regionale omroep. Deze taken dienen dan ook naar behoren te worden uitgevoerd

Een belangrijk cultuuraspect is het behoud van de veengebieden als historisch cultuurlandschap in onze provincie. Deze veenpolders zijn uniek in de wereld en dienen naar onze mening opgenomen te worden in het cultuurplan. Kan de gedeputeerde aangeven op welke wijze dit aspect kan worden opgenomen in de uitgangspunten?
.
Kunst en cultuur hebben een grote betekenis voor het individu: zij dragen bij aan inspiratie, kennisontwikkeling, ontplooiing en welbevinden. In een multiculturele provincie als Zuid-Holland hebben kunst en cultuur ook een belangrijke collectieve betekenis. ‘Multiculturele cultuur’ kan zorgen voor menselijke verbondenheid in onze provincie.
Veel cultuuruitingen zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit en cultuur van de etnische achtergrond. Waar verschillende etnische groepen naast elkaar, en veelal 'langs elkaar' leven, zijn cultuurinstellingen de uitgelezen plek waarbinnen wisselwerking (ontmoeting, uitwisseling en kruisbestuiving) plaats kan vinden. Daarnaast blijkt de aanwezigheid van bepaalde cultuurinstellingen positieve gevolgen te hebben voor een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving en de sociale cohesie van de verschillende bevolkingsgroepen. Wanneer het gaat om cultuuruitingen die vanuit meerdere tradities zijn gemaakt (cross-overs) vindt de wisselwerking bovendien binnen de cultuur zelf plaats.
Mijn vraag aan de gedeputeerde is of hij bereid is om juist aan dit multiculturele aspect meer aandacht te besteden.
Omdat kennis van de eigen cultuur één van de grondslagen vormt voor respect voor andere culturen en omdat cultuur en media een bijdrage leveren om van de provincie Zuid-Holland een aangenamere samenleving te maken, inclusief de ruimtelijke vormgeving in deze provincie, kan mijn fractie zich vooralsnog vinden in dit voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer