Bijdrage RM commissie Herziening Omge­vings­beleid 2025 en Finan­ciering natuur- en recre­a­tie­schappen


22 mei 2024

Financiële situatie natuur- en recreatieschappen

Het is goed dat we de financiële situatie van de natuur- en recreatieschappen vandaag in de commissie bespreken. Dank aan het college van de evaluatie en de inzet van gedeputeerde op dit onderwerp tot nu toe. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid van onze inwoners en contact met de natuur maakt bewezen gelukkiger. Recreatiemogelijkheden in en om de stad, waar de provincie afgelopen jaren fors in heeft geïnvesteerd, maar ook andere recreatiegebieden en toegankelijke natuurgebieden spelen hierbij een belangrijke rol. Daar moeten we zuinig op zijn. Deze gebieden ontlasten kwetsbare natuurgebieden, wat het behalen van natuurdoelen gemakkelijker maakt. Ze bieden zelf ook een thuis aan dier- en plantensoorten en zijn daarmee belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. Dat heeft weer een positief effect op stikstof, het halen van de natuurdoelen en de kwaliteit van onze leefomgeving.

Het subsidiebudget voor beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden bedraagt ongeveer 1 miljoen euro per jaar. Het gaat om incidentele budgetten, die het doel dienen, maar ook een onzekere factor zijn voor de beheersorganisaties. Het administratieve proces om subsidie te verkrijgen kost tijd en aandacht kost en belemmert beheer dat op de toekomst is gericht.
Dit gaat ten koste van natuurbehoud, voorzieningen als bankjes en vuilnisbakken en onderhoud van paden. En, ook belangrijk, het gaat ten koste van toezicht en handhaving. Er vinden dumpingen van drugsafval plaats, wat hoge maatschappelijke kosten meebrengt. Maar er is geen geld beschikbaar voor het nodige toezicht en handhaving.

Ondanks dat de ambities op recreatie vooruitstrevend zijn, blijft de realisatie van recreatie en groengebieden achter. [De realisatie van natuur- en kwaliteitsdoelen zijn voor het 12e jaar op rij vertraagd] Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de doelen bereikt gaan worden?

Incidentele subsidieverlening blijkt op meer punten problematisch. De investeringen die de provincie heeft gedaan in recreatie in en om de stad verpaupert zonder structurele onderhoudsgelden, dat is zonde. De beschikbare subsidiepot vormt een bron waaruit steeds meer gegadigden moeten putten en leidt tot versnippering van beleid door de schappen. Daarom zijn we op zoek naar een manier om de financiële bijdrage structureel maken, waarmee de beheer partners een toekomstbestendige begroting opstellen. Op structurele basis kan meer gebiedsbericht worden gewerkt, waardoor meekoppelkansen kunnen worden benut, op gebiedsniveau maar ook op beleidsniveau, zoals net genoemd bijvoorbeeld verbetering van oppervlaktewater kwaliteit.

Voor beheer en onderhoud van wegen is de provinciebijdrage structureel gemaakt, voor natuur is dat ook gebeurd. Structureel budget voor beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden sluit aan bij staand beleid van de provincie.

De subsidie valt onder beleidsdoel 7.2 van de provincie, met als doel een gezonde en belevingsvriendelijke leefomgeving] Het doel in beleidsprestatie 7.2.1 over recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie is onder andere: buitenrecreatie op de middellange termijn (tot 2030) op peil houden. De Jaarstukken 2023 laten op pagina 136 bij het bestaand beleid een onderbesteding zien van 3,6 miljoen op subsidies voor recreatie. Wij hebben de vraag om dit budget vrij te maken en in te zetten op structurele realisatie van beheer en onderhoud van recreatiegebieden. Ziet het college hier mogelijkheden?

Partij voor de Dieren roept de fracties op om de onzekerheid weg te nemen bij de beheer partners over de financiën voor beheer en onderhoud. Zij vervullen een belangrijke taak in de provincie voor een toegankelijke groene en gezonde leefomgeving. We zien graag een goede samenwerking met gemeenten, Staatsbosbeheer en de schappen om de natuur- en recreatieschapsgebieden in Zuid-Holland goed beheerd, goed onderhouden en vitaal te houden.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BW Burgerakkoord G1000 Zuid-Holland en Bericht BTV aan DCMR inzake mogelijke sturing uitkomst Burgernetwerk

Lees verder

Bijdrage LG commissie beleidsevaluatie beleidsdoel 7.3 Klimaatbestendig Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer