Bijdrage LG commissie beleid­s­eva­luatie beleidsdoel 7.3 Klimaat­be­stendig Zuid-Holland


29 mei 2024

Het rapport van Kwink heeft het provinciale beleid ten aanzien van Klimaatadaptatie onderzocht aan de hand van de 7 ambities van het DPRA (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Daarbij wordt ook gekeken naar de 5 rollen die de provincie zichzelf heeft toebedeeld.

Inzet op het afremmen van klimaatverandering is voor de Partij voor de Dieren prioriteit 1, ook ingevolge het Klimaatakkoord van Parijs. Dat in het belang van inwoners, maar zeker ook van de agrariërs, die steeds verder in het nauw gedreven worden door de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarnaast wordt er ook op klimaatadaptatie ingespeeld en de Partij voor de Dieren wil dan ook graag dat de aanbevelingen van rapport Kwink wordt overgenomen, het programmateam wordt voortgezet én klimaatadaptatiestrategie wordt aangepast aan nieuwe KNMI scenario’s en er niet wordt gewacht tot na 2026.

Een rol die bij ons wel vragen oproept, is die van ‘zelf realiseren’. Door zowel interne medewerkers als externe stakeholders wordt getwijfeld of de doorvertaling van beleid tot uitvoering niet altijd goed tot stand komt. De afgelopen periode heeft het Programmateam Klimaatadaptatie al ontzettend veel bereikt, zoals in de bijlage van het rapport is te lezen. Complimenten daarvoor! Maar dat is vooral op beleidsmatig. Wat kan of gaat de provincie werkelijk uitvoeren? Wanneer wordt integrale uitvoeringsagenda verwacht?

Het beleid over klimaatadaptatie is veelal vrijwillig, zoals bv in het convenant klimaatadaptief bouwen. Wat ontbreekt is een resultaatverplichting. Kan de provincie wel de uitvoering van klimaatadapatieve maatregelen verplicht stellen? Want anders is het de vraag of de maatregelen voldoende zijn.

Wat betreft de KNMI klimaatscenario’s vindt onze fractie dat we niet kunnen wachten tot 2026 voor een eventuele aanpassing van de provinciale klimaatadaptatiestrategie. Er worden nu al meer periodes van droogte met meer hitte verwacht, evenals meer zware regenbuien met veel wateroverlast. Ook de toenemende verzilting van de delta is iets dat geen jaren kan wachten. Daar hebben niet alleen burgers last van maar vooral ook de agrariërs. We hebben geen tijd te verliezen en moeten hier nu al op anticiperen. De situatie is urgent dus extra gas erop! Graag een reactie.

Binnen de provincie maakt men zich zorgen over continuering van programma klimaatadaptatie en over de verankering van klimaatadaptatie binnen de verschillende afdelingen, met name die afdelingen die qua onderwerp verder af staan van klimaatadaptatie, zoals economie, financiën, facilitair, juridisch, maar bijvoorbeeld ook erfgoed. Dus hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat de urgentie wel breed wordt gevoeld? Intern is men namelijk bang dat klimaatadaptatie naar de achtergrond verschuift, omdat het belang niet altijd wordt beseft of gezien. Des te meer reden, mede ook gezien de nieuwe KNMI scenario’s, om het huidige programma Klimaatadaptatie te continueren. Graag een reactie van het college.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage RM commissie Herziening Omgevingsbeleid 2025 en Financiering natuur- en recreatieschappen

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Jaarstukken 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer