Bijdrage Provin­ciale Staten Jaar­stukken 2023


12 juni 2024

Jaarstukken 2023

Natuur en waterkwaliteit

Al 13 jaar op rij constateert de Partij voor de Dieren een enorme én oplopende achterstand in de realisatie van de natuur- en waterkwaliteitsdoelen. En we maken ons blijvend grote zorgen hierover, want uit de beantwoording van onze vragen bleek dat momenteel nog geen enkele van de waterlichamen van de KRW volledig voldoet op alle parameters. Binnen 3 jaar moeten alle waterlichamen voldoen. Wat gaat de extra inzet worden van het college? Graag een reactie. En we maken ons zorgen over de realisatie van de natuurdoelen. De opgave is heel concreet: In 2027 moet het Natuurnetwerk in Zuid-Holland compleet zijn.

In 2023 is 84 ha gerealiseerd. Er moet voor 2027 nog 3160 ha gerealiseerd (In 2023 84 ha gerealiseerd) worden en nog 100 kilometer verbinding (in 2023 10 ha gerealiseerd). We maken ons ook hier grote zorgen of het gehaald wordt, omdat er nog steeds veel achterstand is. Deelt de gedeputeerde deze zorgen van de Partij voor de Dieren, en zo ja wat is de extra inzet?

Natuur en biodiversiteit

Er is een forse afname van insecten en ook de aantallen weidevogels laten een negatieve trend zien. Het gaat om een veelheid aan en een combinatie van factoren die zorgen dat planten en dieren onder druk staan. Wat ons opvalt is dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor verbeteringen, dus dat er iets gedaan wordt om een bepaald doel te bereiken. Maar vervolgens wordt niet duidelijk of dat doel ook daadwerkelijk wordt gehaald, dus wat het effect is van de maatregelen. Want dáár doe je het voor. Mogelijk wordt het geld nu niet voldoende effectief ingezet. Dat zien we graag verbeterd. Zoals bijvoorbeeld de effecten van provinciale gelden voor het agrarisch natuurbeheer en andere subsidies ter verbetering van de biodiversiteit. Het gaat niet goed met een groot aantal van de 40 icoonsoorten (zoals zandhommel, argusvlinder, zwarte stern, egel en huismus). Dat als signaalfunctie hoe het is gesteld met de biodiversiteit. Meer gerichte inzet en effectmeting van de maatregelen is nodig. Tot nu toe is bijvoorbeeld ook niet duidelijk wat de effecten zijn van geld voor verbetering van de leefomgeving en wat het heeft bijgedragen aan verbetering van de biodiversiteit. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Bos- en bomenbeleid

Binnen het NNN is (sinds 2020) 10 ha bos gerealiseerd. En 55 ha buiten NNN-gebied. In het toetsbaar voorontwerp is als beoogd resultaat opgenomen om tot 2028 400 hectare bosareaal toe te voegen. En op lange termijn (tot 2050) dit mogelijk door te ontwikkelen tot 1.000 a 2.000 ha nieuw bos. Via een amendement van de PvdD op het ruimtelijk voorstel is de doelstelling van 400 ha bosuitbreiding bekrachtigd. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer hiervoor budget beschikbaar komt?

Verder vragen we ons af wat nu het effect is geweest van de inzet van de bosmakelaar. Graag een reactie.

Gezondheid

Een groene omgeving is belangrijk voor gezondheid van mens en dier. We waarderen dat vergroening een belangrijk onderdeel is geweest van gezondheid in 2023. Zoals de groene gezonde stad om een aantal gemeenten te laten aansluiten op groene netwerken en groene schoolpleinen in het belang van biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie, zoals hittestress en wateroverlast. Ook de Tuin van Holland is een mooi voorbeeld van duurzaam, regionaal, plantaardig en seizoensgebonden voedsel.

Brede welvaart

Brede welvaart gaat in wezen over het welzijn van mensen. Het is een maatstaf voor alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. We lezen dat Zuid-Holland niet goed scoort op diverse dimensies van brede welvaart, vooral gerelateerd aan milieu, natuur en verschillen in gezondheid en inkomen.

Wel mooi dat de Zuid-Hollandse eilanden inmiddels wat beter scoren op brede welvaart, maar we zijn er nog niet.

Van alles de waarde….. Maar juist alles van waarde is weerloos leerde Lucebert ons. En daarom is het zo belangrijk in te zetten op deze kwetsbare waarden als milieu, natuur en verschillen in gezondheid en inkomen. We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomst van de onderzoeken naar brede welvaart in Zuid-Holland en horen graag van het college wat het college gaat doen met de uitkomsten ervan.

Voor ons hoort bij brede welvaart ook het tegengaan van polarisatie en inzet op verbinding in de samenleving. We waarderen daarom de inzet op ontmoeting en debat en de organisatie van 13 bijeenkomsten over signalerende en/of actuele maatschappelijke ontwikkelingen en zien dit graag voortgezet!

Groeiagenda

Onderdelen van de groeiagenda zijn mooi, zoals de inzet op brede welvaart, maar een economische groei van 12% daar zijn we niet blij mee, ook al wordt die duurzaam en inclusief genoemd, het blijft greenwashing. We moeten toe naar een economie die binnen de planetaire grenzen blijft.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage LG commissie beleidsevaluatie beleidsdoel 7.3 Klimaatbestendig Zuid-Holland

Lees verder

Bijdrage RW Beter bereikbaar Gouwe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer