Bijdrage BW Burger­ak­koord G1000 Zuid-Holland en Bericht BTV aan DCMR inzake mogelijke sturing uitkomst Burger­netwerk


10 april 2024

Burgerparticipatie is wat de Partij voor de Dieren betreft een groot goed – en er was er op dit gebied nog wel wat ruimte voor verbetering. Wij sluiten ons aan bij de eerder genoemde complimenten.

De potentie voor succes is er, mits er wordt doorgepakt. Want zoals GS zelf aangeeft: het is essentieel voor het vertrouwen in de politiek van de Zuid-Hollandse inwoners om invulling te geven aan het Burgerakkoord. Een groot aantal punten wordt overgenomen of zijn al onderdeel van beleid. Wel heeft de Partij voor de Dieren nog een aantal opmerkingen en vragen.

Zo zijn er een heel aantal adviespunten waarbij wordt aangegeven dat dit niet bij de provincie ligt, maar bij de gemeenten of het rijk – ergo: de provincie gaat niet verder aan de slag met dit punt. Waar dit natuurlijk technisch en procedureel gezien wel juist kan zijn, hebben de inwoners van Zuid-Holland hier geen boodschap aan. Via het Burgerakkoord hebben zij immers geuit wat voor problemen én oplossingen ze voor onze provincie zien; wij als provincie hebben ze om deze input gevraagd. Deze punten zo makkelijk afwijzen zou daarom wat de Partij voor de Dieren betreft onjuist zijn. Hierover de volgende vragen:

  • Worden de zorgen en concrete punten die door inwoners van Zuid-Holland zijn doorgegeven en die eigenlijk bij het rijk of de gemeenten liggen ook aan deze overheidslagen doorgegeven?
  • Zo ja, worden de reacties vanuit rijk en gemeenten en hun aanpassingen in beleid ook gemonitord en aan ons doorgegeven?

Graag een reactie van GS.

Daarnaast willen we nog wat specifieke punten meegeven. Bijvoorbeeld bij adviespunt P12.4 ‘Een bewust woonklimaat’. Dit punt wordt niet overgenomen omdat er al initiatieven zijn om te zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot info over het creëren van een bewuster woonklimaat, zoals het zelf verduurzamen van je huis. Desondanks laat dit adviespunt wel een signaal zien, namelijk dat het brede publiek niet goed bekend is met dit soort initiatieven. Pakt GS dit signaal op en zal de inzet vervolgens ook zijn om dit soort initiatieven beter onder de aandacht te brengen? Graag een reactie.

Dan punt L2.3 ‘Keer de trend van verdwijnend OV’. Die wordt nu deels overgenomen, maar de Partij voor de Dieren vindt het niet meer dan logisch om dit in z’n geheel over te nemen. De onderbouwing voor het deels overnemen is dat het ov niet star is, en dat aanpassingen soms nodig zijn. Wat ons betreft wordt dit adviespunt juist te star geïnterpreteerd. Het adviespunt zegt namelijk niet dat het openbaar vervoer zich niet mag aanpassen, maar dat het aanbod van openbaar vervoer op orde moet blijven en dus niet moet verdwijnen.

Ten slotte, punt L10.1 ‘Onderzoek naar licht, lucht- en geluidsoverlast’. Hierover de volgende vragen:

  • Waarom wordt dit punt maar deels overgenomen en niet geheel? De onderbouwing bij dit advies geeft hierop geen duidelijk antwoord.
  • In de onderbouwing bij de reactie op dit adviespunt en bij het adviespunt zelf gaat het vooral over onderzoek, maar wat wordt er met deze onderzoeken gedaan en de resultaten die eruit voortkomen?
  • Er wordt aangegeven dat voor lichthinder nog geen eigen meetprogramma is en dat er vooral op landelijk onderzoek wordt geleund naar de effecten van licht op flora en fauna. Waarom is dit er nog niet? Zijn er plannen om dit wel op te zetten? Zo nee, waarom niet?

Graag een reactie.

Ik wil nog afsluiten met een algemene opmerking: het viel me op dat bij de adviespunten die bij deze commissie zijn ingedeeld een zeer grote groep inwoners van Zuid-Holland eigenlijk niet ter sprake komt, namelijk de dieren. Dit is misschien ook logisch, bij de burgerberaden sloten immers enkel de menselijke inwoners van Zuid-Holland aan. Dit betekent echter niet dat die andere groep vergeten moet worden.

Het moge duidelijk zijn: het één op één overnemen van een burgerberaad en een burgerakkoord voor de dierlijke inwoners wordt wat onpraktisch. Het voorstel van de Partij voor de Dieren zou daarom zijn om een ronde tafel sessie te organiseren, waarbij experts – en dan vooral ook ethologen – aan het woord komen. Zij kunnen dan, zoveel mogelijk vanuit dierlijk perspectief, aangeven waar de dieren van Zuid-Holland tegenaan lopen en aangeven welke oplossingen zij voor zich zien.

Bericht BTV aan DCMR inzake mogelijke sturing uitkomst Burgernetwerk

In het bericht van BTV, Bewoners tegen vliegtuigoverlast, aan DCMR werd het zeer duidelijk gemaakt dat er onder de bewoners rond Rotterdam The Hague Airport grote zorgen leven. De brief van gedeputeerde Baljeu heeft een aantal zorgen weggenomen. Zo heeft zij duidelijk gemaakt dat het vliegveld niet betrokken is bij het opzetten van het burgermeetnet.

De Partij voor de Dieren blijft verder nog wel met enkele vragen zitten rondom het meten van het geluid. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden om ‘ervaren geluidshinder’ in beeld te krijgen. Is er al wat bekend over hoe deze ervaren geluidshinder in beeld gebracht kan worden, al dan niet via het burgermeetnet? En wordt deze info, zodra dat beschikbaar is, ook met PS gedeeld? Graag een reactie.

Verder wordt door de gedeputeerde aangekaart dat ‘verwachtingsmanagement’ een belangrijk onderdeel is van de begeleiding van de metende burgers. De Partij voor de Dieren hoort graag van GS wat we ons precies moeten voorstellen bij ‘verwachtingsmanagement’ in deze context.

Het vervolg van het burgermeetnet is dat inwoners begeleid worden in de interpretatie van de metingen en ondersteund worden in eventueel dialoog met de overheid. Waar het natuurlijk goed is dat de burgers de overheid kunnen vinden om het gesprek aan te gaan, zou wat de Partij voor de Dieren betreft een proactieve houding meer op zijn plek zijn. Als overheid hebben wij een zorgplicht voor onze inwoners. Essentiële zaken zoals gezondheid – wat in het geding kan komen door geluidsoverlast – moeten gewoon goed geregeld worden en niet iets zijn wat burgers zelf moeten komen aankaarten om onder onze aandacht te brengen. Daarom de vraag aan de gedeputeerde of ook PS actief geïnformeerd kan worden over welke info het meten via het burgermeetnet oplevert?

Dit is bovendien ook interessant in het kader van het Luchthavenbesluit die binnenkort behandeld zal worden. Hierbij ook het verzoek om in dat kader een technische sessie over het meten van vliegtuiggeluid te organiseren onder begeleiding van Sander Hartjes – de expert op dit gebied.

Als afsluitende vraag: we hebben het nu de gehele tijd over het meten van geluid. Maar hoe zit het met het meten van fijnstof door overvliegende vliegtuigen via een burgermeetnet? Zijn er plannen om hier ook concrete actie op te ondernemen? Graag een reactie.

Kirsten Weitering
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Externe Relaties (ER) commissie Internationale Strategie 2024-2027

Lees verder

Bijdrage RM commissie Herziening Omgevingsbeleid 2025 en Financiering natuur- en recreatieschappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer