Bijdrage RM commissie Herziening Omge­vings­beleid module Wonen Werken en Werel­derfgoed


10 januari 2024

Voorzitter,

Wonen
Ik begin mijn bijdrage positief over wonen: Bij een zo hoog mogelijke woningdichtheid is voldoende groen in de omgeving een noodzaak omwille van de leefbaarheid. We zijn blij om te lezen dat de omgevingsvisie niet tornt aan de groene randen rond bebouwd gebied. Ook steunen we de verlaging van de parkeernorm in nieuwe wijken: zo wordt ruimte gegeven aan het hoognodige groen.

Voor wat betreft de toetsing van maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten sluit ik me aan bij de vraag van de heer Datema.

We zijn tevreden over de toevoeging van de paragraaf toekomstbestendig bouwen en ontwikkelen, maar vinden het een gemis dat het aspect bodem en water sturend bij het toekomstig bestendigbouwen en ontwikkelen voor de keuze van woningbouwlocaties ontbreekt. De Rijksbouwmeester, de Pal en de Park beargumenteren dat deze principes eerder moeten worden betrokken bij de keuze van een woningbouwlocatie, bouwen op een locatie die zo ver onder de zeespiegel ligt is een keuze die de Rijksbouwmeester sterk ontraadt! Natuurinclusief bouwen zien we wel terug in de visie, maar is dan weer niet opgenomen in artikel 7.41a.

We staan positief tegenover de voorstellen die het aanbod van sociale huur stimuleren. Het element waar onze fractie mee worstelt is, dat bij nieuwbouw de sociale huurwoningen voor minimaal 25 jaar als zodanig worden aangeboden, voordat ze kunnen vervallen aan verkoop/ andersoortige huur. Art. 7.47a heeft dit in lid 1 opgenomen in het provinciale beleid. ‘wordt minimaal 25 jaar in stand gehouden’. We zijn ons ervan bewust dat dit een ondergrens is en dat er landelijke wetgeving is over woningbouw en huisvesting. Maar: sociale woningbouw is voor altijd en heeft geen beperkte houdbaarheidsdatum van 25 jaar. Als deze woningen, die met publieke inspanning en algemeen budget worden gerealiseerd, al na één generatie hun sociale status verliezen, is dit niet duurzaam of toekomstbestendig. Welke instrumenten heeft de provincie om te voorkomen dat dit gebeurt? Graag een reactie.

Wat betreft de permanente bewoning van recreatieparken, ook de Partij voor de Dieren is geen voorstander. We zijn van mening dat hier terughoudend mee moet worden omgegaan.

Over de onderdelen ten aanzien van Werelderfgoed en Detailhandel zijn we positief.

Bedrijventerreinen
Ten aanzien van bedrijventerreinen heb ik bij art 7.52 artikel 2 en artikel 3 de vreemde gewaarwording dat artikel 2 overbodig wordt, zodra de situatie als benoemd in artikel 3 het geval is. Oftewel, bij lemma 2 staan voorwaarden voor uitsluiting bedrijven uit zones geluid, geur en milieu 1 en 2, terwijl in lemma 3 daarvan afgeweken kan worden als dat nodig is voor evenwichtige verdeling van functies aan locaties. Maar hier is in wezen altijd wel sprake van. Ik hoop dat Gedeputeerde onze zorg kan wegnemen.

Grote ruimtevragers
Een aandachtspunt zijn verder de grote ruimtevragers onder L7.M. We steunen het ‘pas op de plaats’ beleid in de herziening, maar tegelijkertijd lijkt het dat er met een selectief vestigingsbeleid wordt ingezet op een mogelijkheid om hiervan af te wijken. Grote ruimtevragers kunnen toch toegelaten worden op een locatie buiten één van de aangewezen clusters, als die locatie met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties geschikter is. Onze zorg bestaat dat de pas op de plaats maatregel een papieren tijger wordt. Ik hoor graag de reactie van Gedeputeerde, hopelijk kan onze zorg op dit punt worden weggenomen.

3 hectare kaart
Een aantal mutaties op de 3 hectare kaart gaan onze fractie echt te ver. Grote bouwlocaties in het groen en locaties die te veel de natuurwaarden aantasten steunen wij niet.
- voor Wonen: Onze bezwaren hiertegen hebben we in eerdere vergaderingen en vanochtend nog bij over de Gnephoek toegelicht, dat ga ik hier niet opnieuw doen. Maar deze bezwaren gelden ook voor de locatie Sliedrecht-Noord.
- voor Bedrijventerreinen:
- gemeente Brielle, uitbreiding Tuinderij Vers (3 hectare)
- gemeente Molenlanden, uitbreiding bedrijventerrein Parallelweg Schelluinen (13 hectare);
- gemeente Waddinxveen, bedrijventerrein Vredenburgh II (29 hectare uitgeefbaar).
- GAVI-kavel van 16 hectare in relatie tot de compensatie-opgave voor de Binckhorst. Uitplaatsing mag er niet toe leiden dat verplaatsing van knelpunten plaatsvindt en op een andere plaats opnieuw zal leiden tot achteruitgang van natuur en biodiversiteit.

Voorzitter, ik sluit mijn bijdrage ook positief af, het is fijn dat een deel van de Bonnenpolder wordt toegevoegd aan NNN-gebied. Dit is mijn bijdrage voor nu, dank u wel.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland