Bijdrage RM commissie Ontwerp Herziening Omge­vings­beleid 2024, LTAO 2024 en Burger­ak­koord G1000


10 april 2024

Ontwerp herziening Omgevingsbeleid 2024

Inhoudelijk zijn we bij deze ontwerp herziening positief over de stap naar een meer integrale benadering, over toekomstbestendig bouwen en natuurinclusief. Wat ons betreft mag de inzet op deze onderwerpen nog meer zijn, maar we zien de ontwikkeling als een stap in de goede richting.
We hebben drie aandachtspunten die we willen meegeven:
1. Als eerste, ik heb het al vaker genoemd in deze commissie: een gezonde provinciale democratie houdt rekening met de belangen van álle inwoners van Zuid-Holland: mensen én dieren. Ons provinciaal omgevingsbeleid raakt niet alleen de belangen van mensen, maar ook de belangen van dieren, bijvoorbeeld door beslissingen over natuur, wegen en landbouw. Door dieren de plek te geven in het omgevingsbeleid die zij verdienen, kunnen zij deel uitmaken van de afwegingen die nodig zijn voor een toekomstbestendig Zuid-Holland.
2. Als tweede, Partij voor de Dieren is van mening dat de bescherming van de leefomgeving letterlijk van levensbelang is voor mens en dier. Frisse lucht, schoon en voldoende water en een gezonde bodem zijn cruciaal. Het is absoluut noodzakelijk voor een toekomstbestendig Zuid-Holland om in het omgevingsbeleid bescherming van de leefomgeving voorop te stellen.
3. Als derde en laatste punt noem ik de bescherming en versterking van natuur in Zuid-Holland. De aarde is met haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor alle vormen van leven. Biodiversiteit is de basis van voedselproductie en essentieel voor een gezonde leefomgeving. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. De provincie speelt een belangrijke rol in het zorg dragen voor een leefbare aarde, voor nu en in de toekomst.

Lange termijn agenda omgevingsbeleid 2024

Partij voor de Dieren heeft een opmerking over de lange termijn agenda omgevingsbeleid 2024 op de vertraging die optreedt bij beleidsregels over compensatie voor natuur, recreatie en landschap ZH: de actualisering van die beleidsregel loopt vertraging op van Q3 naar Q4 2024. Deze vertraging is zeer onwenselijk. Er is al jaren een grote onderbesteding op dit onderwerp op de provinciale begroting, in combinatie met een jarenlange achterstand in realisatie. Ik vraag gedeputeerde met klem om alles op alles te zetten om deze beleidsregel te realiseren. Graag een reactie van gedeputeerde welke maatregelen hij gaat nemen om vertraging zo veel mogelijk te beperken.

Burgerakkoord G1000

Dank voor de wijze waarop GS de voorstellen van het burgerberaad heeft opgepakt. Partij voor de Dieren heeft twee punten. Bij meerdere voorstellen wordt als reactie gegeven om de punten, waarbij de gemeente op het rijk het eerste aanspreekpunt is, ‘af te wijzen’. In het voorstel Toekomst voor het platteland is dit bijvoorbeeld P9.1 (eenduidige afvalscheiding gemeente- en Rijkszaak) en P12.1 (een lokaal gesprekspunt, gemeente eerste aanspreekpunt). Ik zou willen voorstellen om in deze gevallen de reactie ‘af te wijzen’ te vervangen door ‘aan de betreffende overheid sturen en met een reactieverzoek of er mogelijkheid is om het voorstel op te pakken, al dan niet in samenwerking met de provincie’.
Het tweede punt betreft in het Voorstel Wonen voorstel W4.4 over het opnemen van de leefbaarheidsscore voor de verbetering van de leefomgeving, Het voorstel is om dit af te wijzen, met als reden dat de provincie geen gebruik maakt van de leefbaarheidsscore. De leefbaarheidsscore lijkt de Partij voor de Dieren eventueel een goed aanvullend instrument op het bestaande provinciale beleid, staat GS open om dit instrument in de toekomst in te gaan zetten? En als dit niet het geval is, kan gedeputeerde dit gemotiveerd beantwoorden?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage LG commissie Voortgang Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied ZH-PLG

Lees verder

Bijdrage Externe Relaties (ER) commissie Internationale Strategie 2024-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer