Bijdrage LG commissie Voortgang Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied ZH-PLG


20 maart 2024

In de stukken staat dat GS het Rijk als partner zien vanuit haar systeemverantwoordelijkheid en resultaatverantwoordelijkheid op het gebied van natuur, stikstof, Kaderrichtlijn water en klimaat. En daar is volgens GS nog veel onzekerheid over. Er zijn veel verkapte verwijten over en weer. De provincie wil vooraf financiële middelen en het Rijk wil dat de gebiedsprocessen op orde zijn, voordat geld wordt gegeven. En zo gaat het heen en weer zonder dat er ook maar iets gebeurt! Hoe gaat het nu verder met de gebiedsprocessen? Bijvoorbeeld op Goeree Overflakkee is er geen provinciale regie en projectleider. Daar zijn maar een paar gesprekken geweest en er gebeurt momenteel niets. Graag een reactie van de gedeputeerde. GS hebben toegezegd in gesprek te gaan en inzet te plegen om de impassen te doorbreken, maar er is veel weerstand in het gebied. De betrokkenheid was laag.

GS vragen in de stukken aandacht voor de voedselvoorziening op lange termijn.

Er is een klimaatcrisis en de klimaatverandering heeft een negatief effect op voedselzekerheid volgens vele wetenschappers. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de landbouw. Juist daarom verdient de aanpak van klimaatmaatregelen de hoogste prioriteit om de voedselzekerheid voor de lange termijn zeker te stellen én de stikstofcrisis aan te pakken.

Het Europees Milieu Agentschap heeft een eerste Europese klimaatrisicoanalyse gepubliceerd om bij te dragen aan het vaststellen van beleidsprioriteiten voor aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie) en de vaststelling van klimaatgevoelige sectoren. Uit de analyse blijkt dat het beleid en de aanpassingsmaatregelen in Europa geen gelijke tred houden met de snel groeiende risico’s. In veel gevallen zal een stapsgewijze aanpassing niet volstaan. Omdat veel maatregelen voor een hogere klimaatbestendigheid veel tijd vergen, lijkt dringende actie noodzakelijk, zelfs voor risico’s die nu nog niet kritiek zijn. Laaggelegen kustgebieden, zoals Nederland, waaronder veel dichtbevolkte steden, zijn bedreigd door overstromingen, erosie en insijpelen van zout water.

Overstromingen, extreme hitte, bosbranden, grote droogte, massale uitsterving van dieren en planten, stijging van de zeespiegel en verzilting van de landbouwgebieden zijn nu al erg, maar het zal nog erger worden. Als we ons voedsel, maar ook de leefbaarheid voor de toekomst zeker willen stellen moeten we NU maatregelen treffen!

Als we doorgaan met het huidige landbouwsysteem zal het als een boemerangeffect op de landbouw terugkomen. Natuurherstel en gezonde ecosystemen kunnen de productiviteit van de landbouw verhogen én onze provincie beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Ik hoop dat de landbouwsector dit gaat beseffen en dat de stikstofmaatregelen juist ook in hún belang zijn.

Voedselzekerheid

Nederland exporteert 70% van het voedsel en importeert nog eens 70% van het voedsel en dan vooral vlees en zuivel. Vooral lange perioden van droogte vormen een aanzienlijke bedreiging voor gewasproductie en de voedselzekerheid én drinkwatervoorziening. De oplossing bestaat uit een: verschuiving van dierlijke eiwitten naar duurzaam geteelde plantaardige eiwitten. Zelfs maar een gedeeltelijke verschuiving zou het waterverbruik in de landbouw en de afhankelijkheid van geïmporteerd diervoeder verminderen, zo constateert het Europees Milieu Agentschap. Al voor de temperatuur op aarde met 1,5 graad is gestegen, het maximum volgens het Klimaatakkoord van Parijs, zal de voedselvoorziening ernstig zijn aangetast, constateert ook de VN (Alein Richard Donwahi VN klimaatexpert).

De oplossing ligt in de sterke vermindering van vlees en zuivelproductie en de overgang naar een veel grotere, duurzame plantaardige productie van voedsel voor menselijke consumptie. Hiermee kunnen we én de klimaat- en milieuproblemen oplossen en de voedselzekerheid veilig stellen.

Samengevat: de Partij voor de Dieren vindt dat in het ZH PLG de maatregelen moeten worden toegespitst op klimaatmaatregelen en een natuurinclusieve landbouw met de focus op de productie van plantaardige gewassen voor menselijke productie en een sterke afbouw van de veehouderij. En nu vooral verder aan de slag met uitvoeren, want er is al veel te lang te weinig gebeurd en december duurt wat ons betreft te lang!

Tweede Termijn

Op 28 maart worden 700 pagina’s aan projectvoorstellen ingediend aan de Minister, die niet worden besproken met PS vanwege privacy-gevoeligheid en concurrentie. De Partij voor de Dieren wil toch hierover worden geïnformeerd. Toezegging van de gedeputeerde om op hoofdlijnen te worden geïnformeerd.

We krijgen een overzicht welk staand beleid al wordt uitgevoerd m.b.t. het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG).

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RW commissie VTH nota 2024-2027

Lees verder

Bijdrage RM commissie Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 2024, LTAO 2024 en Burgerakkoord G1000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer