Bijdrage RM commissie Ruim­te­lijke Puzzel


7 februari 2024

Als eerste een woord van dank aan de ambtenaren, die onder de kerstboom de input van de Statenfracties hebben verwerkt en hard hebben gewerkt aan de nieuwe versie van het ruimtelijke voorstel. Ook dank voor het organiseren en bemensen van de werksessies en het tafeltjesgesprek. We zijn blij met de uitspraak van Gedeputeerde, dat de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord over ruimtelijke ordening als minimum kader gelden voor het ruimtelijke voorstel.

Niet alleen vanuit het rijk is er tijdsdruk op dit voorstel, ook vanuit de aard van de problematiek is er tijdsdruk. Partij voor de Dieren maakt zich, net als sprekers voor mij, grote zorgen over het ruimtegebruik van onze leefomgeving. Sommige van onze punten zijn overgenomen in de nieuwe versie, sommige zijn dat niet, het is geven en nemen wat dat betreft. Het voorstel bevat op enkele paragrafen inhoud waar wij vraagtekens bij zetten.

We zijn positief over het hanteren van brede welvaart. Leven in Zuid-Holland bestaat uit meer dan winstmarges en financiële groei. Partij voor de Dieren benadert de ruimtelijke puzzel vanuit het streven naar een leefbare aarde, en een leefbaar Zuid-Holland, voor al haar bewoners. We kiezen voor bescherming van een gezonde groene leefomgeving en vervolgens kijken welke ruimtevraag er mogelijk is. Concrete invulling vindt plaats binnen de planetaire grenzen, dit moet het uitgangspunt zijn.

Wij zijn Partij voor de Dieren en bij het lezen kijken we natuurlijk als eerste naar trefwoorden die met dieren te maken hebben. Enkele hits hierop zijn:

  • Dierenwelzijn: 0
  • Vogel: 0, indirect 7: 6 – in Vogel- en Habitatrichtlijn en 1 in ‘boerenlandvogels’
  • Dier: 1 – ‘in bijlage 1 nader uit te werken voor leefomgeving voor paragraaf 4.4’
  • Flora en fauna: 1x
  • Biodiversiteit: 16x – in zinnen als ‘de biodiversiteit is afgenomen, biodiversiteit staat onder druk, we moeten de biodiversiteit verbeteren en herstellen’. En 1x in een noot.

Ook dieren zijn bewoners en gebruikers van de ruimte in Zuid-Holland. Daarom vinden wij dat bij de uitwerking van de paragraaf ‘Bereikbaarheid van wonen, werken, voorzieningen en landschap’, nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de belangen en leefgebied van dieren. Functiemenging en meervoudig ruimtegebruik mag niet ten koste gaan van het leefgebied en migratiemogelijkheden van dieren.

Wat voor ons een verrassing is in deze nieuwe versie, is de toevoeging van paragraaf 4.2 over de Greenports. Het is één van de identiteitsdragers van de regio, zo lees ik. Maar wat betekent dit? Voor de Partij voor de Dieren is die functie van identiteitsdrager voor Greenports niet vanzelfsprekend. Net als Groen Links slaan wij erop aan dat 'het toevoegen van groene en blauwe structuren nadrukkelijk niet ten koste mag gaan van het bestaande glasareaal van het tuinbouwgebied', past niet in het kaderstellende karakter van dit ruimtelijke voorstel. Het staat haaks op het gehanteerde principe van functiemenging en meervoudig ruimtegebruik. In vergelijkbare passages in het stuk wordt gekozen voor de formulering ‘dit mag in principe niet ten koste gaan van'. Terwijl de kwaliteit van het oppervlaktewater in het glastuinbouwgebied achterblijft op de KRW-doelen. Kan Gedeputeerde ingaan op de vraag waarom de belangen van de Greenports een voorkeurspositie lijken te krijgen?

Dan nog een vraag over de juridische consequenties van het ruimtelijke voorstel. Met betrekking tot het gewijzigde Statenvoorstel wordt vermeld dat het zelf nog geen provinciaal omgevingsbeleid is met directe juridische doorwerking (behalve waar staand beleid van toepassing is). Maar is er wel sprake van mogelijke indirecte juridische doorwerking voor inwoners van Zuid-Holland? Bijvoorbeeld in de privaatrechtelijke sfeer, omdat er op basis van het Ruimtelijk Voorstel ‘voorzienbaarheid’ van ruimtelijke afwegingen kan ontstaan? Graag een reactie van Gedeputeerde.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Veer Rozenburg - Maassluis en Subsidie Asbeter Holding BV

Lees verder

Bijdrage BW commissie Startnotitie Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Nota onderhoud Kapitaalgoederen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer