Bijdrage BW commissie Start­no­titie Mobi­li­teits­maat­re­gelen Noor­de­lijke Duin- en Bollen­streek, Haar­lem­mermeer en Nota onderhoud Kapi­taal­goe­deren


7 februari 2024

Voorzitter,

‘Asfalteren om de auto extra ruimte te geven, past niet in de huidige tijd van klimaatakkoorden, CO2-reductie en beperking van stikstofdepositie.’

Zo besloot collega Partij voor de Dieren Statenlid Hanke Hoogerwerf in 2021 haar bijdrage over de mobiliteitsaanpak in de noordelijke Duin- en Bollenstreek. We zijn net niet op de dag af drie jaar verder en ons standpunt is in deze niet anders geworden.

Uit de notitie van Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek, Milieudefensie en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland blijkt bovendien dat we niet de enige zijn met zorgen. Zij zijn duidelijk in hun boodschap: meer asfalt moedigt autogebruik alleen maar meer aan – en vervolgens zijn er dus weer meer wegen nodig –, het gaat ten koste van het open landschap en het is slecht voor de biodiversiteit en het leefgebied van verschillende dieren.

Vrijwel alle constateringen en zorgen die in deze notitie staan delen wij. Zoals het missen van een visie wat betreft echt duurzame mobiliteitsmaatregelen, die juist actueler dan ooit zijn als we kijken naar de wetenschap én de klimaat- en stikstofdoelstellingen van het Rijk; én onze eigen provinciale doelstellingen op het gebied van natuurherstel in Natura 2000- en Natuurnetwerkgebieden. Opvallend is dat er nu eigenlijk nog niks bekend is wat betreft de effecten voor de omliggende natuur – waaronder Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid – en tegelijkertijd de plannen al zo omarmt lijken te worden. Hoe kijkt GS aan tegen deze ogenschijnlijke tegenstelling in de plannen zoals te lezen in de startnotitie en de genoemde doelstellingen vanuit Rijk en provincie? Graag een reactie.

De notitie noemt ook dat de schade aan natuur en milieu op 0 wordt geschat en daardoor dus niet is meegenomen in de afwegingen. Wij horen graag van GS of dit klopt, en zo ja, waarom dit het geval is?

Er zou juist gezocht moet worden naar alternatieven voor autoverkeer, zoals meer inzet op de fiets en het openbaar vervoer. Het maatregelenpakket voorziet op het moment niet in maatregelen voor ov; het wordt vooral gegooid op ‘bestaande afspraken’ – dit is wat de Partij voor de Dieren betreft een gemiste kans. Zeker als je de Netwerkstudie van de gemeente Haarlemmermeer erbij pakt, waarbij het openbaar vervoer wél is opgenomen als oplossing.

Ook hebben we een vraag over de 10 miljoen die de provincie bijdraagt aan de fietsmaatregelen. Gaat dit bedrag echt naar maatregelen voor de fiets, bijvoorbeeld in de vorm van de genoemde fietstunnel in de N208? Of is dit een verkapte bijdrage voor een viaduct voor vooral eigenlijk gemotoriseerd verkeer? Graag een reactie.

Een ander alternatief voor nog meer autoverkeer is flexibilisering van werktijden en meer thuiswerken. Want, zoals de ANWB aangeeft, is dit eigenlijk de enige oplossing voor het vastlopen van het wegennet. De verkenningen naar maatregelen zouden integraal zijn, met onder andere onderzoek naar het verminderen van de groei van mobiliteit en gedragsveranderingen voor verkeersdeelnemers; een echt integrale aanpak missen wij nu in de startnotitie. Tegelijkertijd staat in de startnotitie ook nog de vraag open of de regio wel echt beter bereikbaar wordt en of de leefbaarheid wel echt wordt verbeterd door de plannen zoals ze nu zijn. De effecten van de Rijnlandroute op de verkeersdrukte zijn bovendien nu nog onduidelijk.

Daarnaast is er in de plannen vooral aandacht voor woon-werkverkeer, terwijl het hier om een gebied gaat waar veel recreatief verkeer is. Hierover een aantal vragen: waarom is dit verkeer niet meegenomen in de verkeersmodellen? Gaat dit nog wel gebeuren? En ten slotte: hoe verhoudt deze ontbrekende, grote, categorie verkeer zich tot de stikstofdepositie in het omliggende Natura 2000 gebied?

Verder behoort een deel van het gebied wat onderdeel is van de mobiliteitsmaatregelen tot één van de meest vogelrijke gebieden van Zuid-Holland. Ik hoor mezelf in herhaling vallen, want net als bij de bespreking in de vorige vergadering over de Gnephoekpolder wil ik GS de vraag stellen: is de provincie bereid om beschermd weidevogelgebied, en dus eigen provinciaal beleid, op te offeren voor meer asfalt? Graag een reactie.

Wij willen in ieder geval Gedeputeerde Staten oproepen niet nog meer kostbare natuur, waaronder Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid, en beschermd weidevogelgebied op te offeren voor nog meer asfalt en nog meer auto's. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit niet te verantwoorden in de huidige tijd van klimaatakkoorden, CO2-reductie en beperking van stikstofdepositie.

Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2024-2027, deel infrastructuur

De Partij voor de Dieren wil beginnen met een compliment voor hoe de provincie zich inzet voor ecologisch bermbeheer. We zijn blij te lezen dat de provincie dit breed inzet rondom meerdere vormen van provinciale infrastructuur.

Verder is het goed om de provinciale ambitie te zien wat betreft duurzaamheidsscenario B, namelijk CO2 neutraal en circulair in 2030, en zien we uit naar de bespreking wanneer de Voorjaarsnota 2024 aan bod komt. Dit scenario past wat de Partij voor de Dieren betreft het beste bij onze eigen Zuid-Hollandse ambities en die van het Rijk.

Dan de zeven uitgangspunten in de nota Onderhoud kapitaalgoederen. Vooral het laatste uitgangspunt vinden wij als Partij voor de Dieren erg interessant – ons eigen partijprogramma is er immers eveneens op gestoeld dat we de problemen waar we als samenleving mee te maken krijgen in samenhang moeten bekijken en oplossen.

Voor dit thema willen we Gedeputeerde Staten wel graag meegeven om deze integrale blik niet te vergeten bij infrastructurele vraagstukken. Onze aandacht gaat hierbij vooral uit naar de maatregelen die onder het onderdeel ‘groen’ vallen. We vragen specifiek aandacht voor maatregelen die genomen kunnen worden in het kader van faunavoorzieningen en dat deze ook integraal worden meegenomen wanneer er plannen worden gemaakt voor de Zuid-Hollandse infrastructuur. Ik sluit me dan ook van harte aan bij bijdrage van GroenLinks/PvdA.

Kirsten Weitering
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RM commissie Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Bijdrage LG commissie Bodegraven Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer