Bijdrage LG commissie Bode­graven Noord


14 februari 2024

Volgens de vastgestelde natuurdoelanalyse voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck is het voor het behalen van de wettelijk Natura 2000-doelen noodzakelijk om de resterende NNN-gebieden, zoals Bodegraven Noord, te realiseren.

Tijdens een intensief gebiedsproces hebben lokale boeren veel inbreng kunnen leveren op de wijze van inrichting van de natuur op onze gronden.

Er was al voor 2018 besloten en dus zekerheid dat Bodegraven-Noord natuurontwikkeling zou plaatsvinden. In 2018 leidde een intensief gebiedsproces uiteindelijk tot gedragen afspraken voor Bodegraven Noord, waar de plaatselijke agrarische vertegenwoordigers, de LTO en de provincie hun handtekening onder hebben gezet. Met deze afspraak werd het natuurdoel en areaal blauw grasland gehalveerd van 120 naar 60 ha. Ook verdween moerasnatuur uit de noord-zuid verbinding om juist het draagvlak bij boeren te behouden.

Nu, na bijna 8 jaar, is er pas een definitief ontwerp door de stuurgroep vastgesteld. Maar ook nu is er weer getornd aan de gemaakte afspraken en is nog eens 7 ha blauw grasland omgezet in vochtig hooiland.

We vinden het belangrijk dat het college zich aan het afsprakenkader houdt dat in gezamenlijkheid is opgesteld en een betrouwbare overheid is. Afspraak is afspraak. Dat afsprakenkader hebben we niet voor niets gemaakt, namelijk om tegemoet te komen aan de zorgen van agrariërs in het gebied. We kunnen niet blijven uitstellen.

We vinden het belangrijk dat het college na vele jaren vertraging, nu eens durft door te pakken en tot realisatie overgaat zonder nog meer prijs te geven aan de broodnodige natuurontwikkeling, die mens en dier nodig hebben.

De verschuiving van de stikstofgevoelige natuur in Bodegraven-Noord naar de gronden binnen de Natura 2000 begrenzing, zoals agrariërs nu nog weer extra willen, beschouwt het college niet als een goed alternatief. De Partij voor de Dieren steunt het college in dit standpunt om twee redenen: ten eerste zou hiermee worden afgeweken van het afsprakenkader (‘gedragen invulling’), dus zou een schending zijn van de afspraken die we met zijn allen hebben gemaakt. Ten tweede begrijpen we dat het technisch niet mogelijk is om blauwgrasland te realiseren in de Meijegraslanden. De PvdD vindt ook dat dit nog meer afbreuk doet aan de natuurdoelen. De Partij voor de Dieren steunt het college in dit standpunt!

De Partij voor de Dieren begrijpt dat het voor agrariërs moeilijk is om natuurinclusief en meer extensief te gaan werken en we vinden dat boeren hier op financieel, sociaal en psychisch vlak bij geholpen moeten worden. Maar wat ons betreft is het een no-go om op de oude voet verder te gaan en nog meer concessies te doen.

Voorbeelden van een goede invulling door agrarisch beheer zijn er al, zoals in de Bovenlanden waar door afplaggen zeer succesvolle nat schraallanden zijn ontstaan, Deze worden dus probleemloos beheerd door een agrariër, die dat zelfs voor 95 procent met gangbare machines doet en die het maaisel gebruikt in zijn bedrijfsvoering. Dat voorbeeld biedt ook perspectief voor de overige agrariërs in het gebied. Waar een wil is, is een weg….

Voor de Partij voor de Dieren heeft er in de afgelopen jaren meer dan voldoende overleg en participatie plaatsgevonden. Het voorgestelde inrichtingsplan biedt voldoende zekerheid en duidelijkheid na een langdurig proces. Dus met volle kracht vooruit met het vastgestelde inrichtingsplan, naar een natuurinclusieve landbouw en niet langer treuzelen en de boel ophouden!

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BW commissie Startnotitie Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Nota onderhoud Kapitaalgoederen

Lees verder

Bijdrage BMM commissie IPO Bestuursprogramma 2023-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer