Bijdrage RWE commissie Begroting en Programma Zuid-Hollandse Economie


19 oktober 2022

Over de Najaarsnota en de begroting heeft de Partij voor de Dieren voornamelijk technische vragen, die zullen we schriftelijk stellen. Ik ga in op het Programma Zuid-Hollandse Economie. In de inleiding van het programma staat dat er een magere score is behaald op de indicatoren van brede welvaart. In het programma zelf wordt op deze indicatoren helaas verder niet echt ingegaan. Kan Gedeputeerde de indicatoren van brede welvaart iets meer toelichten?

Als eerste de doelstelling van een 100% circulaire economie in 2050, met als tussendoel afbouw van het gebruik van primaire grondstoffen met 50% in 2030. We staan volledig achter deze doelstelling. Maar we maken ons tegelijkertijd zorgen over de haalbaarheid. Deelt het College onze zorg en hoe ziet ze mogelijkheden om, naast de activiteiten die al op dit gebied plaatsvinden, extra in te zetten om de doelen voor een circulaire economie te halen?

Dezelfde zorg hebben we over het terugdringen van de CO2-uitstoot vanuit industrie en andere economische sectoren (in 2030 49% minder uitstoot ten opzichte van 1990, de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs). In het korte paragraafje hierover wordt eigenlijk alleen aangegeven dat het initiatief hiervoor bij het bedrijfsleven ligt. Het klimaatakkoord is óók door de overheid gesloten. Welke inzet toont de provincie richting bedrijfsleven om de urgentie te benadrukken van het terugdringen van de CO2 uitstoot?

We zijn blij met paragraaf 4.5 in het programma over biobased/ eiwittransitie en geïnteresseerd in het Werkprogramma Eiwittransitie en het netwerk Protein Port. We hebben hierbij dan wel gelijk een kanttekening over het kweken van insecten. Dit is een ontwikkeling die niet past binnen de eiwittransitie. Insecten zijn dieren en insectenkweek is een nieuwe vorm van bio-industrie.

Paragraaf 4.7 Life Sciences & Health heb ik met interesse gelezen. Als Partij voor de Dieren heeft onze fractie moeite met het deel dat gaat over experimenten in de life sciences & health sector die worden uitgevoerd op dieren. Vanwege het dierenwelzijn, maar ook de dringende behoefte aan betere modellen, vinden we het belangrijk om dierproeven af te bouwen en in te zetten op onderzoeksmethoden zonder proefdieren. [De proeven en de manier waarop de dieren hiervoor worden gehuisvest, veroorzaken ontoelaatbaar veel pijn, stress en sterfte bij dieren en het merendeel, maar liefst 85% van de gebruikte dierproeven, leidt bovendien niet tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen]

Meer algemeen gezegd streeft de Partij voor de Dieren naar een rechtvaardige economie, die gericht is op bestaanszekerheid voor iedereen en die tegelijkertijd binnen de grenzen van de Aarde blijft. Het gaat nog veel over handel en de ontwikkelingen in economische groei als iets positiefs. Waar is het geluid dat past bij vernieuwende inzichten over de economie van de 21ste eeuw? Hoe zetten we een verandering in op een economie, die bijdraagt aan een gezonde toekomst van alle inwoners in Zuid-Holland zonder afbreuk te doen aan natuur en milieu? Ongeacht of die economie groeit of niet. Kan GS zich voorstellen dat we welzijn van inwoners ook kunnen waarborgen zonder voortdurende economische groei?

[Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2019 werden in Nederland 448.656 dierproeven uitgevoerd op 441.224 proefdieren. Nog eens 442.767 proefdieren werden gedood omdat ze simpelweg ‘teveel’ waren. Een kwart van de dierproeven (118.082) vond vorig jaar plaats in de laboratoria van 14 universiteiten en medische centra. Het Erasmus MC is één van de grootste proefdiergebruikers, naast het Leids Universitair Medisch Centrum (ook in Zuid-Holland), en de Rijksuniversiteit Groningen.]

[Ruim 25% van alle dierproeven zijn wettelijk verplichte giftigheids- en veiligheidstesten. Hiervoor worden veel ratten (62.760) konijnen (12.529) en honden (328) gebruikt. De overige 75% van alle dierproeven zijn niet wettelijk verplicht zoals nieuwsgierigheidsonderzoek en toegepast onderzoek. Zo’n 10% van alle dierproeven is onderzoek ten behoeve van de intensieve veehouderij.]

[Nieuwsgierigheidsonderzoek en dierproeven voor de veehouderij hoef je niet te vervangen en kan je direct afschaffen of als overheid zijnde niet meer financieren. Het toegepaste dierproeven-onderzoek dient uitgefaseerd te worden. Tegelijkertijd zal de ontwikkeling van dierproefvrije systemen een vlucht nemen, aangejaagd door wetgeving en financiële middelen. Niet voor niets heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie. Wat ons en de proefdieren betreft kan de transitie niet snel genoeg gaan.]

Interessant voor jou

Bijdrage IC commissie Ruimtelijke Ordening

Lees verder

Bijdrage KNM commissie Najaarsnota2022 en Begroting 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer