Bijdrage KNM commissie Najaars­no­ta2022 en Begroting 2023


2 november 2022

Financiële steun wildopvangcentra

De wildopvangen en dierenambulances doen zeer belangrijk werk en vervullen een belangrijke maatschappelijke en wettelijke taak, namelijk hulp verlenen aan dieren in nood. De Partij voor de Dieren vindt dat het college zijn verantwoordelijkheid moet nemen en niet moet wachten tot de volgende begroting om geld vrij te maken, want de nood is hoog. Zij kunnen niet kostendekkend hun werk uitvoeren. De Wildopvang Zuid-Holland te Delft heeft begin oktober 2022 de deuren permanent moeten sluiten wegens onvoldoende overheidsfinanciering. Andere wildopvangcentra moeten de zorgtaken nu overnemen van de wildopvang Zuid-Holland. Ook deze wildopvangcentra kennen een zorgelijke financiële situatie, welke nog eens versterkt wordt door de sterk gestegen energieprijzen. Dierenambulances moeten door het uitvallen van de wildopvang in Delft langere ritten maken om de dieren bij een opvangcentrum te kunnen brengen. Eerder dit jaar stuurde ook de dierenambulance Leiden e.o. al een noodoproep naar de provincie voor financiële steun om het hoofd boven water te kunnen houden.

Daarom verzoeken we het college om 300.000 euro beschikbaar te stellen en te verdelen over de wildopvangcentra en dierenambulances in Zuid-Holland. Zij hebben een kostendekkende en structurele vergoeding nodig. Als we zo doorgaan vallen er meer wildopvangcentra en dierenambulances om en daarom kunnen we niet wachten tot na de bespreking van de soortenbescherming. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Faunabeheer

De PvdD is geen voorstander van het doden van dieren bij overlast of schade, maar wil dat er veel meer wordt ingezet op niet-dodelijke middelen. We pleiten voor meer preventie en gebruik van niet-dodelijke middelen. Het uitgangspunt van de provincie bij faunabeheer is ‘Overlast door in het wild levende dieren wordt op de meest diervriendelijke manier bestreden.’ Maar telkens wordt in de faunabeheerplannen bij vergunningverlening, ontheffing en opdracht aangegeven dat alternatieve maatregelen niet blijken te werken en het doden van wilde dieren de enige oplossing is. Het blijft hierbij zeer onduidelijk, zo niet onzichtbaar welke alternatieve maatregelen uitgeprobeerd zijn alvorens over te gaan tot afschot. Het is niet duidelijk of en hoe de escalatieladder is toegepast. Graag zouden wij een overzicht willen zien van de toepassingen van de escalatieladder en de genomen alternatieve maatregelen. BIJ12 kan daarbij ondersteunen. En wij zijn voornemens een amendement in te dienen waarbij de uiteenzetting van de toepassing van de escalatieladder opgenomen wordt in de faunabeheerplannen en tevens ook een vast onderdeel wordt bij de vergunningverlening.

Focus op meer en betere kwaliteit natuur

De natuur heeft het zwaar te verduren en we willen dat de provincie de hoogste prioriteit geeft aan meer natuur en versterking van de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit.

De provincie zet in op veel nieuwe woningbouw, maar de Partij voor de Dieren wil eerst meer groen en dan pas bouwen.

De recreatiedruk op de natuur- en recreatiegebieden is nu al veel te hoog. Voor Noord-Holland is bijvoorbeeld door de Wageningen Universiteit berekend dat er 23000 ha te kort is aan natuur- en recreatiegebied en dat zal voor Zuid-Holland met zijn 6 procent natuur alleen maar nog hoger zijn. Een derde van het duinengebied in Noord-Holland wordt ernstig verstoord, zoals bijvoorbeeld ook in het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide het geval is. Daarnaast zou gewerkt moeten worden aan recreatiezonering, zoals bijvoorbeeld op de Veluwe wordt toegepast. Een klein deel is intensieve recreatie, een deel extensieve recreatie en een deel waar rust heerst en er geen of zeer tijdelijk recreatie plaatsvindt. Is de gedeputeerde bereid om te onderzoeken of dit ook in Zuid-Holland kan? Daarnaast zouden we, net als in Noord-Holland, kwartiermakers kunnen aanstellen, die de provinciale regie pakken om de ecologische en recreatieve draagkracht in gebiedsprocessen te analyseren en daarop actie te ondernemen zonder jarenlange beleidscycli, dus meer daadkracht tonen. Is de gedeputeerde hiertoe bereid?

Voldoende drinkwater

Op pag. 107 van de begroting staat dat de beschikbaarheid van voldoende drinkwater onder druk staat door klimaatverandering en toenemende bevolking (woningbouwopgave). De Partij voor de Dieren vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling en we vragen ons af of het college daar wel voldoende oog voor heeft naast het zoeken naar nieuwe drinkwaterreservoirs.

Gezonde leefomgeving en gevaar voor nieuwe pandemie

We vinden het een goede zaak dat veel risico’s in kaart zijn gebracht, maar we missen het gevaar voor pandemie, zoals de zoönose vogelgriep. Een gemuteerde variant van dit vogelgriepvirus kan voor mensen ongelooflijk veel gevaarlijker zijn dan het COVID-19 virus en infectieuzer en dodelijker is dan de coronapandemie volgens prof. dr. Theunis Piersma van de Universiteit Groningen. De ziekte kan bij mensen waarschijnlijk niet alleen tot longontsteking, maar ook tot hersenontsteking leiden. Alle zoogdieren die gevonden zijn met dit virus zijn ziek geworden en zijn meestal doodgegaan aan een hersenontsteking.

Door de toenemende intensivering van de veehouderij zijn er in de afgelopen jaren al negenendertig gevallen geregistreerd, waarvan 37 in de pluimvee-industrie, waarin een relatief ongevaarlijke variant van het vogelgriepvirus muteerde in een dodelijke. Het welzijn en de gezondheid van dieren is dus onlosmakelijk verbonden met de menselijke gezondheid. We vragen het college dit risico ook mee te nemen met de andere risico’s en daarnaast vragen we het college om geen uitbreiding van intensieve veehouderij van pluimvee toe te staan, evenals bij de geitenhouderij het geval is.

Bos- en bomenbeleid (pag. 103)

Bij het bos- en bomenbeleid missen we het tegengaan en verminderen van houtkap, want volwassen bomen zijn niet zomaar te vervangen. Ook missen we de ontwikkeling van Tiny Forests en voedselbossen. Graag een reactie van de gedeputeerde.

We zijn wel content met de samenwerking met Plan Boom en Meerbomennu van Urgenda mooi!

Carla van Viegen
Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland