Bijdrage RWE commissie Impuls­maat­re­gelen beschermde soorten en versnellen woningbouw


9 februari 2022

PvdD neemt hierover duidelijk een ander standpunt in dan CU/SGP, de zorgvuldigheid vinden we juist van groot belang om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit niet lijdt onder de woningbouw. Het is goed als de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat het proces sneller gaat. De zorgvuldigheid en het stimuleren van de biodiversiteit is een wettelijke taak voor de provincie uit de Wet Natuurbescherming en mag nooit als minder belangrijk dan de woningbouw worden gezien en daarmee negatief uitpakken voor beschermde soorten.

GS probeert in haar brief juist over de beeldvorming van tegenstrijdigheid te stappen. We vinden het goed om te zien dat het College de woningbouwopgave en het herstellen van de natuur en biodiversiteit niet tegen over elkaar zet (‘in conflict lijken met elkaar’). Door de maatregelen zouden voor beide opgaven de oplossingen elkaar kunnen versterken, zo wordt er gesteld. Als dit inderdaad zo blijkt, dan kan dit ook vanuit het PvdD oogpunt als positief worden ervaren.

Capaciteit aansturing en coördinatie impulsmaatregelen & Taskforce gemeenten
Op deze maatregelen hebben we niets aan toe te voegen, deze zullen het proces van ontheffingverlening ongetwijfeld versoepelen.

Onderzoek beschermde soorten / Ecologische kennis beschikbaar stellen
Kennis delen is op zich niets mis mee en hier kunnen we ons in vinden, maar we moeten ons goed beseffen dat het hierbij het gaat om waarnemingen. Als een beschermde soort niet op de Provinciale Basiskaart Natuur (PBN) of de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voorkomt, wil dit niet zeggen dat er in dat gebied geen beschermde soorten aanwezig zijn, of dat de habitat in het gebied niet geschikt is als leefgebied voor flora en fauna. In stedelijk gebied is meer onderzoek gedaan, vooral in gebieden in het buitengebied waar nog niet veel is onderzocht zijn waarnemingen beperkt en blijft aanvullend onderzoek nodig. In gebieden die minder onderzocht zijn is de kans groter dat er soorten voorkomen die nog niet zijn waargenomen.

Natuurinclusief bouwen
Hier ziet onze fractie mogelijkheden. We willen toe naar een duurzame woonwijk met geïntegreerde natuurwaarden, dus de wijk is duurzaam voor mensen, maar ook voor dieren. Dit biedt ook ruimte voor soorten die zich nog niet hebben gevestigd in het gebied, maar die dat in de toekomst misschien wel kunnen doen. Natuurinclusief bouwen is ook: meer aandacht voor het groen in de woonwijk.

Dat woningbouw en soortenbescherming elkaar kunnen versterken, bewijst het Manifest ‘Bouwen voor natuur’. Dit is op 10 maart 2021 gepubliceerd door organisaties uit de bouwwereld, maar ook maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties onderschrijven deze. De oproep luidt: ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. Leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’. Of een project de natuur in de stad versterkt of bedreigt, hangt nu af van de inzet van bedrijven en de eisen van een gemeente. Er is meer behoefte aan eenduidige regelgeving om te zorgen dat woningbouw en natuur in harmonie kunnen samengaan.

We zijn benieuwd of het college zich herkent in deze oproep van het Manifest ‘Bouwen voor natuur’ en of zij zich ook actief wil uitspreken hiervoor.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Startnotitie herziening omgevingsbeleid module ruimte en wonen en module energietransitie

Lees verder

Bijdrage RWE commissie Voortgangsrapportage Uitvoering Nationale Tuinbouwagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer