Bijdrage RWE commissie Voort­gangs­rap­portage Uitvoering Nationale Tuin­bou­wa­genda


9 februari 2022

In de GS brief en de bijlage wordt hoofdzakelijk gekeken naar de positieve economische aspecten van de tuinbouw en hoe goed de sector is voor de Zuid-Hollandse economie. Maar wat zijn de nadelige ecologische gevolgen van de tuinbouw voor bijvoorbeeld de KRW doelen, gevolgen voor de natuur, maar ook de gevolgen van de enorme hoeveelheid transportbewegingen voor het milieu? Daar wordt niet over gesproken. Graag een reactie.

Er wordt aangegeven dat tuinbouw onderdeel is van de Regionale Groeiagenda, waarin de provincie en de regionale partners de gezamenlijke ambitie op welvaart en welzijn hebben beschreven. De groeiagenda streeft naar 12% groei in 10 jaar. Maar ten koste van wat! Zouden we niet moeten toewerken naar een economisch model dat binnen de draagkracht van de aarde blijft in plaats van streven naar groei, wat mogelijk de ernstige nadelige effecten heeft voor de ecologie en inherent daaraan de klimaatverandering? Graag een reactie.

De waterkwaliteit is nog steeds ver boven de waardes van de KRW en als we zo doorgaan worden die niet behaald in 2027.

Er is een flink oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland en veruit de meeste producten worden wereldwijd geëxporteerd. De Partij voor de Dieren wil dat ook de glastuinbouw inzet op regionalisering. De glastuinbouw moet toewerken naar biologische vollegrondsproductie, die op zijn minst energieneutraal is en zonder gifgebruik. De glastuinbouw biedt veel mogelijkheden om met de productie van duurzame en gezonde groenten bij te dragen aan de eiwittransitie in plaats van door te gaan met de niet-duurzame wereldwijde export van bloemen en planten. De eiwittransitie biedt goede alternatieve kansen voor de glastuinbouw. Is de gedeputeerde dat met ons eens?

De Partij voor de Dieren wil van regionalisering van productie en diensten het uitgangspunt maken, ook voor de glastuinbouw. Dat is minder ontwrichtend voor zowel de Nederlandse economie als de economieën in de landen waar de arbeidsmigranten vandaan komen. Door arbeid in Nederland goedkoper te maken, neemt de vraag naar goedkope arbeid uit het buitenland af. Maar zolang we arbeidsmigranten hebben in de tuinbouw, moeten we daar humaan mee omgaan en uitbuiting tegengaan. We willen de positie van de individuele werknemer in de glastuinbouw versterken, met inbegrip van de vaak kwetsbare arbeidsmigranten.

We zien graag dat er strenge eisen komen aan onderkomens van arbeidsmigranten, die in de glastuinbouw werken. Arbeidsmigranten krijgen in ieder geval recht op een slaapkamer die ze niet hoeven te delen. Werkgevers zijn verantwoordelijk indien arbeidsmigranten hierin niet gefaciliteerd worden. Commerciële bedrijven kunnen niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn van arbeidsmigranten. Welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde om hier een bijdrage aan te leveren?

Er is een aantal aardwarmtebronnen in de provincie en de planning is dat deze worden uitgebreid ten behoeve van met name de glastuinbouw. De langetermijngevolgen van de winning van aardwarmte zijn nu nog niet bekend. We zien graag dat de monitoring wordt geïntensiveerd en de provincie hier nauw contact over onderhoudt met het SodM en de ontwikkelingen nauwlettend volgt. Hoe gaat de provincie hier mee om?

We vragen het college de volgende milieuvervuilende aspecten, die in de intensieve tuinbouw van toepassing zijn, expliciet mee te nemen in de besprekingen.

  • Vermindering van het vele plasticgebruik door de tuinbouw.
  • Qua verduurzaming pleiten we ervoor dat de provincie bijvoorbeeld i.s.m. de TU Delft lichtdoorlatende zonnepanelen op kassen gaat ontwikkelen, zodat het energieverbruik volledig duurzaam gaat worden.
  • Lichtvervuiling is een groot probleem bij de glastuinbouw. Het bevorderen van donkerte, ook in de glastuinbouwgebieden blijft een belangrijk aandachtspunt.
  • Het gifgebruik en de monocultuur vormen een groot risico voor de leefomgeving. Er zou toegewerkt moeten worden naar biologische vollegrondsglastuinbouw zonder gifgebruik.
  • Verhoging van de inzet op het behalen van de KRW doelen in de glastuinbouwgebieden i.s.m. de waterschappen en ervoor zorgen dat alle glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op het riool of een gesloten waterkringloop

Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Impulsmaatregelen beschermde soorten en versnellen woningbouw

Lees verder

Bijdrage KNM commissie Regionaal Waterprogramma en Programma Gezond en veilig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer