Bijdrage KNM commissie Regionaal Water­pro­gramma en Programma Gezond en veilig


16 februari 2022

Regionaal Waterprogramma en KRW-nota

Vislood

We vragen aandacht voor het vislood in het water en de schadelijke gevolgen en vragen een reactie aan de gedeputeerde naar aanleiding van het betoog van de inspreker over dit onderwerp. Kan hier nader onderzoek naar worden gedaan? We overwegen om hiervoor een motie in te dienen om het gebruik van vislood te gaan verbieden.

KRW

Voor de chemische toestand van het water geldt dat slechts een klein deel van de oppervlaktewaterlichamen voldoet aan de gestelde normen. Het grootste knelpunt voor de biologische beoordelingscriteria ligt bij overige waterflora voor alle clusters, met uitzondering van beken en regionale rivieren (daar zijn vissen het grootste knelpunt). Voor alle clusters geldt dat vrijwel alle oppervlaktewaterlichamen voor één of meer stoffen niet voldoen aan de gestelde normen voor de specifiek verontreinigende stoffen.

De KRW-beoordelingswijze laat uiteindelijk geen verbeteringen zien in de eindoordelen voor oppervlaktewater. Helaas is deze goede toestand voor nog geen enkele van de 125 oppervlaktewaterlichamen in de provincie bereikt, dus nog steeds 0 resultaat en dat vinden we bedroevend. Op individuele parameters is echter wel verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit te zien en blijkt dat het maatregelenpakket gelukkig nu wel effect heeft.

Samengevat: er moet een enorme inhaalslag plaats vinden om de doelstelling KRW te behalen. Het is vanaf 2010 te lang op zijn beloop gelaten en moet nu alles op alles worden gezet om na 21 jaar de doelen alsnog te halen. We denken dat met het huidige maatregelenpakket de doelen niet worden behaald en vinden dat er geïntensiveerd moet worden met name door vermindering van nutriënten en gif door de land- en (glas) tuinbouw en PFAS en microplastics en intensivering van toezicht en handhaving. Dank u wel.

Programma Gezond en veilig

Beeldvormende vragen

  1. Er staat: ‘Zo werken we in het verband “gezond verstand” aan een uitvoeringsagenda, waarin we met deelnemers kijken hoe onze activiteiten elkaar kunnen versterken om een gezondere leefomgeving te realiseren.’ Kan dit wat nader worden toegelicht?
  2. Er nemen mensen aan deel vanuit verschillende invalshoeken: de land- en tuinbouw, de wetenschap, de GGD, gemeenten en de ruimtelijke inrichting. Nemen ook natuurorganisaties en bv sportorganisaties daaraan deel?
  3. Wordt er ook aandacht besteed aan Laagfrequent Geluid (LFG) bij het programma Gezond en Veilig, omdat veel mensen gezondheidsklachten hiervan ondervinden en het LFG toeneemt bijvoorbeeld door warmtepompen en aardwarmteprojecten?

PAL advies

Wat wordt er gedaan om de leefstijlinterventies effectiever te maken, ook voor groepen met een lager sociaal economische status?

De nieuwe norm voor stikstofdioxine wordt bijna nergens in Zuid-Holland gehaald. De provincie is in veel gevallen bevoegd gezag bij de vervuilende industrie. Welke maatregelen worden getroffen om de nieuwe norm te gaan halen?

De PAL constateert dat de provincie op een groot aantal gezondheidsindicatoren matig tot slecht scoort. Om echt verschil te kunnen maken, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Hierbij heeft de PAL zijn advies gegeven. GS hebben aangegeven hierover in gesprek te gaan met de PAL. We zijn heel benieuwd wat het college gaat doen met het PAL advies en vragen u ons daar schriftelijk over te informeren.

Gezonde voeding

Je bent wat je eet, gezonde voeding is belangrijker dan menigeen denkt. Een meer plantaardig dieet is gezonder voor de mens, maar ook voor de natuur en het milieu, dus win-win. We pleiten ervoor hier volop op in te zetten.

Laagfrequent geluid

De Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor de overlast van Laagfrequent geluid, een probleem dat steeds groter lijkt te worden en veel gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 al aan dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen met 1.3 miljoen, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland.

In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-waarnemers nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. In veel gevallen wordt er door de overheid geen meetonderzoek uitgevoerd en stellen medici, naar onze mening ten onrechte, de diagnose 'tinnitus', met gedragstherapie als oplossing. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de problematiek bij de LFg-waarnemers gelegd, in plaats van te zoeken naar werkelijke oorzaken en oplossingen.

Lokaal gezondheidsbeleid

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht een beleid lokale gezondheid op te stellen. Kan dit beleid bijvoorbeeld worden meegenomen in het provinciale gezondheidsbeleid, omdat het belangrijke goede aanvullingen kan geven.

Veilige leefomgeving

De gevaren van de veeteelt voor de gezondheid door zoönosen, zoals Q-koorts, maar ook de gevaren vanuit de landbouw door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zoals de ziekte van Parkinson, zijn wetenschappelijk vastgesteld. We vragen expliciet aandacht voor de aanpak hiervan voor het verbeteren van de veiligheid van onze inwoners.

Blue zones (Bloei zones)

De aanpak van Friesland voor bloeizones met de focus op 9 leefregels spreekt ons erg aan: meer plantaardige voeding, zoals bonen en groenten, meer natuurlijk bewegen, tijd voor ontspanning en ontstressen, spiritualiteit, saamhorigheid en gemeenschapszin. Ikigai wordt het in Japan genoemd, oftewel zingeving. We vragen het college om te kijken welke mogelijkheden zij zien om dit ook in Zuid-Holland te gaan ontwikkelen.

Psychische gezondheid

Veel mensen ondervinden nadelige psychische gevolgen van de coronacrisis, vooral bij jongeren en ouderen, zoals eenzaamheid en depressie. Het programma mag zeker ook aandacht geven aan de psychische gezondheid en toewerken naar meer gemeenschapszin en saamhorigheid, omkijken naar elkaar en ergens bij horen.

Dit zijn voor ons de hoofdpunten, die we onder de aandacht willen brengen.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Voortgangsrapportage Uitvoering Nationale Tuinbouwagenda

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Voortgangsrapportage Stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer