Bijdrage RWE commissie Kadernota 2022


23 juni 2021

Ambitie 4 Concurrerend Zuid-Holland en Ambitie 6 Sterke steden en dorpen

In hoofdstuk 2 van de Kadernota is te zien dat een aantal ambities die door GS van extra middelen zijn voorzien, vanaf 2023 teruglopen, en soms al eerder. Per ambitie is hierbij weergegeven hoe de uitgaven zich komende 15 jaar ontwikkelen en welke (transitie)opgaves te maken hebben met aflopende middelen.

Het gaat onder ander om teruglopende middelen voor de volgende ambities:

  1. schone energie (geheel ambitie 3);
  2. circulaire economie.

Ten aanzien van deze ambities zijn er belangrijke doelstellingen te realiseren.
Ten eerste is er de doelstelling uit de Klimaatwet, dat er 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. En ten tweede is er een doelstelling om te komen tot een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030.

Voor deze opgaves geldt dat hier na 2022 sprake is van teruglopende middelen. Het college is voornemens voorstellen te doen die deze effecten dempen, zo valt in de Kadernota te lezen.

Voorzitter, GS heeft ambities gesteld ten aanzien van schone energie en circulaire economie. Met de huidige beschikbare middelen is het niet realistisch dat die ambities worden gehaald. Gezien de Kadernota, kunnen er 2 dingen gebeuren: óf de ambities moeten worden bijgesteld, óf de middelen moeten worden bijgesteld om de doelstelling ten aanzien van vermindering van CO2-uitstoot en de vermindering van het grondstoffengebruik te realiseren. Graag een reactie van gedeputeerde hierop.

Daarnaast een opmerking bij woningbouw. Er wordt aangegeven dat bij nieuwe woningbouw geen geld wordt gereserveerd voor de daarbij behorende aanpassingen aan de infrastructuur, buiten de Moordrechtboog en de Rijnlandroute. Het is niet moeilijk om voor te stellen, dat dit gaat knellen bij het woningbouwdossier. Graag een reactie hierop van gedeputeerde.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren