Bijdrage RWE commissie MKB-deals, bedrij­ven­ter­reinen en digitale economie


18 maart 2021

Vaststelling subsidieregeling MKB-deals
Wij begrijpen de keuze voor een steunpakket voor het MKB in Zuid-Holland, deze bedrijven hebben te lijden onder de gevolgen van de corona-crisis. Het standpunt van de PvdD is, dat economische groei de oorzaak is van veel problemen en niet de oplossing. Daarom zijn we voorstander van een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met de draagkracht van onze aarde. Economische groei zorgt op papier voor meer welvaart, maar in realiteit gaat het ten koste van ons welzijn in Zuid-Holland – en dat van mensen ergens anders en de toekomstige generaties. De verslaving aan economische groei is een probleem op een planeet die niet meegroeit. Niet groei moet het doel zijn, maar het welzijn van mens, dier en planeet.

Wij vinden het daarom jammer, dat het enige ecosysteem waarover in dit statenvoorstel wordt gesproken, een robuust economisch ecosysteem is. Er staat geen enkele voorwaarde vermeld op het gebied van duurzame economische ontwikkeling of welzijn. Voorzitter, dit is niet het ecosysteem wat Partij voor de Dieren voor ogen heeft. Wij staan een duurzame, regionale productie voor, met korte logistieke lijnen, primair gericht op de regionale markt. Daarom onze vraag aan gedeputeerde, of met deze subsidieregeling voor MKB-deals tegelijkertijd de ontwikkeling van DUURZAME economische ontwikkelingen worden gestimuleerd?

Compensatieregeling HMC en watergebonden bedrijventerreinen
We steunen de gedeputeerde op de onderdelen uit het voorstel voor wat betreft het bundelen van bedrijfsactiviteiten die bij elkaar horen (dus het efficiënter inzetten van voorzieningen), de actualisatie van bedrijventerreinen naar functie en het investeren in bestaande panden en locaties.
We zijn geen voorstander van het uitgeven van nieuwe gronden voor bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen gaan ten koste van de spaarzame groene gebieden in onze provincie. Deze gebieden zijn de ‘groene longen’ in en om de stedelijke gebieden. Vermindering van groene ruimte en natuur is één van de belangrijkste oorzaken van de teruggang van biodiversiteit. En dat is nadelig voor onder meer de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier, maar ook voor de economie. De biodiversiteit is de basis voor onze economie en de natuurlijke bescherming tegen klimaatverandering.

Er leven bij ons wel twee vragen over dit voorstel die ik wil voorleggen aan gedeputeerde:
1. Wordt het duurzaam en innovatief gebouwd? En worden de bestaande waarden op terreinen ten aanzien van de flora en fauna meegenomen? Bij bedrijventerreinen met een hogere milieuklasse kan sprake zijn van vervuiling in de bodem en/ of het grondwater, hoe worden deze saneringskosten meegewogen?
2. In het document dat MRDH heeft opgesteld als advies voor de bedrijventerreinenstrategie, wordt aangegeven dat slechts op een deel van de watergebonden bedrijventerreinen (als ik me goed meen te herinneren 25%) ook daadwerkelijk watergebonden bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Worden deze terreinen beoordeeld op hun planologische functie of op de actuele bedrijfsfunctie?

Voortgang digitale economie
Allereerst dank aan gedeputeerde voor de uitgebreide bijlages bij deze voortgangsrapportage. Digitalisering van de samenleving brengt ons veel. We kunnen makkelijk in contact blijven met elkaar, efficiënter werken en hebben een ongelofelijke hoeveelheid informatie binnen handbereik. Helaas zijn er door nepnieuws en algoritmes die mensen misinformatie voorschotelen ook steeds meer negatieve kanten van de digitalisering. Nepnieuws en het monopolie van enkele grote digitale spelers kunnen een bedreiging vormen voor het functioneren van de democratie.

Bewoners moeten zich kunnen weren tegen desinformatie. Privacy is hierbij van grote waarde in een vrije samenleving. Alleen met privacy kunnen we een vrij leven leiden zonder interventies van anderen en van de staat. Door de opkomst van nieuwe technieken staat onze privacy onder druk. Gegevens verzamelen mag alleen als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven, waarbij op een korte, makkelijk leesbare manier aan de gebruiker wordt uitgelegd waar deze voor worden gebruikt.

Daarnaast vraag ik aandacht voor de groepen van burgers en kleinere of MKB-bedrijven die niet, of niet eenvoudig, toegang hebben tot de digitale economie. Deze groepen hebben een achterstand ten opzichte van de groepen die wél de toegang weten te vinden tot de digitale voorzieningen en de digitale economie. De provincie moet er actief op sturen, dat de achterstand van deze groepen niet nog groter wordt. Daarom steunen we de initiatieven van het College om digibeten en de kleinere en MKB-bedrijven aangehaakt te houden bij de digitale ontwikkelingen.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon