Bijdrage RWE commissie Najaarsnota 2021 en Begroting 2022


27 oktober 2021

RWE najaarsnota 2021

Ons economische systeem is gebaseerd op een continu groeimodel. Het vooropstellen van kortetermijnbelangen en het geloof in deze economische groei gaat ten koste van de leefbaarheid van onze aarde. Niet de groei zou het doel moeten zijn van het programma van de provincie, maar het welzijn van mensen, dieren en de natuur. De enige economie die in onze ogen houdbaar is, is een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde en die sociaal rechtvaardig is. Daarvan is geen sprake in het huidige economische systeem.

Dit dilemma zien we terug bij de inrichting van onze openbare ruimte. De aarde is, met haar natuurlijke rijkdommen, van levensbelang voor elke vorm van leven, niet alleen voor mensen. De aarde is ons huis en biedt een veelheid aan ecosystemen, planten en diersoorten. Maar we zien dat de druk op de ruimte steeds meer toeneemt. We moeten zuinig zijn op de openbare ruimte in Zuid-Holland: groene ruimte moeten we openhouden, natuur verbinden, kwetsbare gebieden beschermen en ons inzetten om de nog bestaande biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Partij voor de Dieren beschouwt de Najaarsnota en de Begroting vanuit deze standpunten. Omdat de Najaarsnota en de Begroting dicht bij elkaar liggen, zal ik onze inhoudelijke opmerkingen toelichten bij bespreekpunt 5b de Begroting.

Ik sluit me aan bij de Beleidsprestatie 6.1.1 subsidieregeling woonvormen senioren: We constateren dat het programma in een behoefte voorziet. Zie gedeputeerde een mogelijkheid om deze subsidieregeling in 2022 voort te zetten?

RWE Begroting 2022

Allereerst een woord van dank voor de begroting, ik heb mijn zondag doorgebracht al lezend in de begroting en ik vond het goed te doen. In mijn bijdrage geef ik vooral onze aandachtspunten en zorgen weer die onze fractie heeft.

Ambitie 4 Economie

Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Pag.78: Transitie Greenports: Bij glastuinbouw willen we toewerken naar een duurzame biologische vollegrondsteelt en afbouw van productie voor de wereldwijde export. We willen minder gesleep met producten wereldwijd en meer inzetten op regionale productie en afzet. Ook de duurzame teelt van groente in kassen kan bijdragen aan de eiwittransitie: vollegrondsteelt en zonder gifgebruik.

Pag.87: Economische groeiagenda: Vanuit het standpunt dat economische groei niet de oplossing, maar de oorzaak is van veel van onze problemen, gaan we niet akkoord met dit onderdeel van de begroting. Groene groei in onze optiek is een boom.

Creëren van een rijk vestigingsklimaat

Pag.37: We zijn kritisch op de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met China, mede gezien de mensenrechtensituatie daar, maar ook vanwege het toenemende belang van een goede regionale economie. Geen provinciale handelsmissies met China en deelname aan internationale beurzen dus, maar meer inzet op regionale productie en afzet.

Pag.76: Het economisch vestigingsklimaat houdt meer in dan er door een economische bril naar te kijken. Een groene en schone leefomgeving, natuur en goed onderwijs worden steeds belangrijker voor het economisch vestigingsklimaat. Daar moet in geïnvesteerd worden!

Inspanningen van de provincie hiervoor juichen we toe, we zien dit op punten terug in de begroting. Maar wat ons betreft mag hier nog wel een tandje bij.

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen

Voldoende juiste woningen op de juiste plek

Ambtie 3: Pag.64: Er staat: ‘Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd, zolang het de hoeveelheid en het tempo van woningbouw niet belemmert.’ Hier is een link met ambitie 6 en dit vinden wij veel te kort door de bocht. De inzet moet sowieso zijn om energieneutraal, natuurinclusief en dus duurzaam te bouwen, ongeacht het bouwtempo.

Pag.120: Het is goed dat er een knelpuntenpot is voor sociale huur en middenhuur.

We willen meer inzet op sociale koop- en huurwoningen (52% van de ZH huishoudens is aangewezen op een sociale woning) en inzet op meer ecowijken.

Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

Pag.114: Goed dat biodiversiteit integraal wordt meegenomen in ontwerpoplossingen woningbouw.

Pag.115: Andere fracties hebben het al genoemd, we zijn positief over de prijsvraag voor toekomstbestendige duurzame woningbouw.

Afspraken met regio’s

Pag.117: goed dat wordt ingezet op bevordering van huisvesting voor tijdelijk wonen voor spoedzoekers in de regionale woonvisies.

Algemeen

Vraag aan de gedeputeerde, of er voor de provincie op de één of andere manier toch mogelijkheden zijn om actie te ondernemen tegen de opkoop van woningen, die vervolgens weer verhuurd worden. Welke aanvullende mogelijkheden ziet gedeputeerde voor de provincie om te stimuleren dat een gekochte woning in Zuid-Holland door de koper zelf bewoond gaat worden?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Hlland