Bijdrage vast­stelling partiële herziening VRM Wind­energie


20 december 2017

De Partij voor de Dieren vindt het van zeer groot belang dat onze samenleving zo snel mogelijk de overstap maakt van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie.

Klimaatverandering tegengaan is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan als mensheid. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door met name de veehouderij, het verkeer en vervoer en, om deze industrieën van energie te voorzien, door de energiecentrales.

Om een leefbare planeet te behouden zullen we in de eerste plaats veel minder energie moeten gaan gebruiken en op energie moeten besparen, stoppen met het ’s nachts laten branden van licht in kantoorgebouwen, het energieneutraal maken van woningen en het verminderen van de vleesconsumptie. Ook vindt de PvdD het belangrijk dat er sterk wordt ingezet op zonne-energie en zonneakkers, bijvoorbeeld in de omgeving van vliegvelden.

Tegelijkertijd zullen we zo snel moeten mogelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. De massale overstap naar duurzame, hernieuwbare energie met behulp van bijvoorbeeld wind, water en zon, kan niet langer op zich laten wachten. Maar ook groene energie, zoals windenergie mag echter geen ontoelaatbare negatieve impact hebben mens, dier en natuur. Telkens opnieuw zullen we een gefundeerde afweging moeten maken als er ergens windmolens zijn gepland. De PvdD vindt dat bij die besluitvorming burgers betrokken moeten worden.

Windmolens hebben effecten op mensen en dieren. Daarom vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat we bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen altijd goed blijven kijken naar mogelijkheden om de gevolgen voor mens, dier en milieu van deze energiebronnen zo klein mogelijk te maken.

Onze fractie geeft er de voorkeur aan om windturbines te plaatsen in concentratiegebieden voorkeur op bedrijventerreinen, zoals de Maasvlakte en in lijnopstelling langs open water en niet te kiezen voor één of enkele windturbines op verspreide locaties. Bijvoorbeeld langs snelwegen biedt volgens onze fractie binnen de gestelde kaders mogelijkheden.

Ook moet het een absolute voorwaarde zijn dat de turbines niet worden geplaatst op de trekroutes van vogels. Verder is belangrijk dat windturbines niet te dicht langs huizen en woonwijken worden geplaatst om hinder en overlast voor omwonenden te voorkomen.

Tijdens de hoorzitting bleek er veel weerstand tegen locatie F bij Hellevoetsluis. De PvdD tekent mede de amendementen die worden ingediend door de SGP/CU om deze locatie te schrappen en als tweede eerst locatie G verder te ontwikkelen. Verder kunnen we ons onder de gestelde voorwaarden vinden in het voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer