Bijdrage Veror­dening en kader­stelling nieuwe Natuur­be­scher­mingswet 2 november 2016


6 november 2016

Allereerst dank aan de initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ voor dit waardevolle initiatief en aan de inspreker van de Dierenbescherming.

Ik wil graag een aantal punten inbrengen.

Natuur en landbouw

Onze fractie vindt het onbegrijpelijk dat op geen enkele wijze de landbouwsector enige verantwoordelijkheid wordt toegeschreven. De intensivering van de landbouw heeft de problemen van toegenomen schade voor een groot deel zelf veroorzaakt. De Partij voor de Dieren vindt dat boeren die investeren in diervriendelijke alternatieven om schade te voorkomen niet gestraft mogen worden en hun schade vergoed moeten krijgen. Zo help je de innovatie in de landbouw verder en wordt daarbij het dierenwelzijn verbeterd. Een win-win situatie dus. We willen dat de beleidsregel zo wordt gewijzigd dat het doden van dieren niet verplicht wordt gesteld voor een tegemoetkoming in de schade.

Vrijstelling bemesting Natura 2000 gebieden

Het voorstel biedt vrijstelling voor beweiden en bemesten in Natura 2000-gebieden. Dit is in strijd met de internationale Habitatrichtlijn en dit mag gewoon niet. Er moeten juist bronmaatregelen getroffen worden. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

(Royeren jager bij misdraging

Onze fractie vindt het een goede zaak dat is opgenomen dat de WBE een lid bij misdraging en dierenmishandeling kan royeren en dat deze persoon geen schadebeheer meer mag uitvoeren. Zo kan tegen dierenmishandeling ook via provinciaal beleid worden opgetreden.)

Leden vanuit maatschappelijke organisaties in FBE

Onze fractie pleit voor het aanpassen van de samenstelling van het bestuur van de FBE, om tot een meer evenwichtig bestuur te komen. De provincie is verplicht te werken met een FBE, daarom is een brede, evenwichtige samenstelling essentieel. Nu is er één vrije plek echt vastgelegd. We vinden dat er twee maatschappelijke plekken moeten worden vastgelegd binnen de FBE en zullen hier mogelijk samen met andere partijen een amendement voor indienen.

Het gaat hierbij ook om organisaties die de bescherming van dieren in hun vaandel hebben staan en niet alleen maatschappelijke organisaties die een duurzaam beheer van populaties uitvoeren.

Beleidsarme natuurvisie

Deze notitie is een beleidsarme notitie. De gedeputeerde heeft aangegeven dat er volgend jaar beleidsrijke voorstellen volgen. Wanneer komt die nieuwe beleidsrijke natuurvisie en wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Onze vrees is dat deze visie wordt ingepast in het Uitvoeringsprogramma Groen en er verder niets meer wordt ondernomen, buiten de internationale verplichtingen. We moeten beter zorgen voor onze natuur. Daar willen we dat nu al de ambitie wordt uitgesproken dat wordt ingezet op effectieve natuurbescherming en actief herstel van biodiversiteit en bredere doelen, en dat nu al nader te beschermen provinciale natuurgebieden en landschappen, met bijzondere aandacht voor de kuststrook, worden aangewezen.

Deze ambitie kan samen met PS nader worden uitgewerkt in aanloop naar de Omgevingsvisie.

Plezierjacht en burgerinitiatief ‘Stop de hobbyacht’

De wet erkent de intrinsieke waarde van de natuur (artikel 1.10). Het betreft de intrinsieke waarde van de natuur in al haar verschijningsvormen. Daarmee erkent de wet de intrinsieke waarde van elk individueel dier. Het doodschieten van een dier zonder nut of noodzaak gaat volledig voorbij aan deze intrinsieke waarde. Waar bij het beheer van populaties op basis van een ontheffing en vrijstelling nut en noodzaak dient te worden aangetoond, is dit voor haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif niet het geval. Deze dieren mogen gedood worden enkel voor het plezier van de jager. Dit is niet meer van deze tijd. De wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan een faunabeheerplan. We willen de voorwaarden die gelden voor ontheffing en vrijstelling ook voor jacht laten gelden.

Het mogen doden van dieren enkel voor plezier is nog steeds niet verboden. D66, CDA, SP, PvdA GL PvdD en CU hebben in de aanloop naar de laatste provinciale verkiezingen aangegeven dat het doden van dieren enkel voor plezier niet meer zou mogen worden toegestaan. Provinciale Staten hebben enkele bevoegdheden m.b.t. de jacht. En zij kunnen voorwaarden stellen aan de jacht, conform de bedoeling van de wet, namelijk alleen jacht toestaan indien dit maatschappelijk nuttig en noodzakelijk is. Het college heeft echter niet de voorwaarden die wel gelden voor ontheffingen en vrijstellingen opgenomen voor de jacht. Deze omissie willen wij graag herstellen. We stellen voor om in het faunabeheerplan beleid op te nemen die beperkingen stellen aan de plezierjacht.

Vrijstellingen

Bij het verlenen van vrijstelling is het maken van bezwaar niet mogelijk. Hierdoor wordt aan burgers een belangrijke democratisch recht ontnomen, waar nu regelmatig wel gebruik van gemaakt wordt. Alleen al om die reden vinden we dat er geen vrijstellingen verleend moeten worden, maar alleen ontheffingen. De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij ingeval van schadebestrijding veel meer maatwerk wil toepassen. Dat is bij de verlening van vrijstellingen niet mogelijk, maar bij ontheffingen wel. Bij ontheffing verlening kan een bepaald gebied en een bepaalde periode worden aangewezen en kunnen specifiekere voorwaarden gesteld worden. Verder is er bij een ontheffing sprake van een gerichte planmatige aanpak en bij een vrijstelling niet. Bijvoorbeeld de knobbelzwaan, deze is straks het hele jaar door vrij bejaagbaar op nagenoeg alle plaatsen en een deel van het jaar op alle gewassen. Kortom, een vogelvrijverklaring. Dus ook dit zijn argumenten geen vrijstellingen maar enkel ontheffingen te verlenen. Als er op een zorgvuldige wijze ontheffingen worden verleend, zal dit het natuurbeleid en het welzijn van dieren ten goede komen. Graag een reactie van de gedeputeerde. De Partij voor de Dieren overweegt hier voor een amendement in te dienen.

Verder vindt onze fractie dat er veel meer druk gelegd moet worden op schadebeheerders om met andere oplossingen te komen. Veel te gemakkelijk wordt er nu overgegaan op afschot. Er moet veel meer ingezet worden op preventieve en niet-dodelijke beheersmaatregelen. Een goede prikkel hiervoor is om leges te heffen voor ontheffingverlening en geen vrijstellingen meer te verlenen Zo wordt bevorderd dat voor andere, meer diervriendelijke oplossingen wordt gekozen. De leges kunnen in dat geval weer bijdragen in kostendekkendheid van vergunningverlening.

Voorhangprocedure Faunabeheerplannen en gunstige staat van instandhouding van de soort

De gunstige staat van instandhouding van de soort kan zelfstandig door GS worden bepaald. Hierbij vinden we dat democratische controle door PS mogelijk moet zijn en dat hier de voorhangprocedure moet worden toegepast.

GS stellen ook eenzijdig de Faunabeheerplannen vast. We zouden graag zien dat ook hier de voorhangprocedure wordt toegepast, zodat deze plannen ter advisering aan PS worden voorgelegd en besproken worden.

Ook de grens bij populatiebeheer wordt zelfstandig door GS vastgesteld op 100.000 euro. Er is geen controle door PS mogelijk. Ons voorstel is om ook hier de voorhangprocedure toe te passen als GS dit willen wijzigen.

Ik ben benieuwd of ander fracties het eens zijn met de voorhangprocedure voor deze onderwerpen en hoor graag een reactie van de anderen.

We overwegen hiervoor een amendement in te dienen.

En dan een vraag van andere orde. Hoe kan het gebeuren dat iemand die namens GS ontheffingen verleent en tegelijkertijd meeschrijft aan de Faunabeheerplannen. Dit is voor ons absoluut ontoelaatbaar en hier is er sprake van ernstige vorm van belangenverstrengeling en schending van integriteit. Functiescheiding in deze moet onbetwistbaar geborgd zijn. Ik zou graag een antwoord van de gedeputeerde hierop krijgen.

Lijst van dieren met vrijstelling

De PvdD heeft grote moeite met dieren die worden vermeld op een vrijstellingslijst, omdat de bescherming van dieren voorop moet staan en niet het mogen doden van dieren. De PvdD vindt dat de smient en knobbelzwaan in elk geval van de lijst van vrijstellingen af moeten! De instandhouding van de smient gaat al ruim 10 jaar achteruit en ook de Vogelbescherming luidt de noodklok. Er wordt in dit geval wel degelijk afbreuk gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Ook de knobbelzwaan moet van de lijst af vinden wij. De schade is dermate laag dat de knobbelzwaan niet op de lijst van vrijstellingen af moet. Daarnaast wordt er bij knobbelzwanen onvoldoende ingezet op preventieve en alternatieve beheersmethoden.

Bos/Houtopstanden
Voor de Partij voor de Dieren is het cruciaal dat goed gemonitord wordt dat het areaal bos in onze provincie niet kleiner wordt door menselijk handelen. De boswet voorzag hierin. Hoe gaat het college de ontwikkelingen van het bosareaal in beeld brengen? Er zijn ook houtopstanden die wel onder de huidige boswet vallen, maar geen onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur. Het mag niet gebeuren dat deze bossen stilletjes verdwijnen. Hoe gaat deze ontwikkeling gevolgd worden en op welke wijze worden bomen beschermd? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer