Bijdrage Voor­jaarsnota 2012


28 juni 2012

Veel van de onderwerpen vertonen geen afwijkingen.
Echter een belangrijk onderwerp betreft de doelen van de KRW. De doelen zijn in 2010 en 2011 al iedere keer naar beneden bijgesteld en nu geeft GS eindelijk toe dat de doelen niet gehaald zullen worden bij ongewijzigd beleid. Nu is het wel erg gemakkelijk om te constateren dat de doelen niet worden gehaald en het daarbij te laten. Dit getuigt niet vang bestuurlijke daadkracht en dat kan en mag toch niet het geval zijn. Onze fractie vindt het zeer zorgelijk dat de waterkwaliteitsdoelen niet worden gehaald! We vinden dat de provincie het Rijk moet oproepen om aan de door het Rijk met Europa afgesproken doelen te gaan voldoen en dat de provincie zelf ook extra moet investeren om de doelen te behalen.
Is de gedeputeerde bereid om extra maatregelen te treffen om de doelen alsnog te behalen en om het op te roepen om extra inspanningen te plegen om de doelen van Rijkswege alsnog te behalen? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

We zijn blij met de in de commissie gedane toezegging van de gedeputeerde om het Rijk op te roepen om besluitvorming over de Programmatische Aanpak Stikstof te bespoedigen. Dat is nodig om de beheerplannen Natura 2000-gebieden nu eindelijk allemaal af te kunnen ronden. Kunt u ons op de hoogte stellen van de reactie van het Rijk?
Dan de participatie van kwetsbare burgers. De participatie van deze groep vindt onze fractie erg laag. Is GS bereid om extra maatregelen treffen om dit te verbeteren, en zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
Er vloeit 80.000 euro vanuit cultuurbereik naar algemene middelen. Is de gedeputeerde bereid om dit geld aan te wenden voor het Erfgoedhuis en daarmee dus binnen de cultuurkaders te behouden? Er is namelijk is al zoveel bezuinigd op cultuur?

Op pag. 53 staat dat de ontwikkeling van 3 gebiedsprofielen ( in totaal 0,15 mln euro) wordt betaald met 100.000 euro vanuit OVP Cultuurbehoud en 50.000 euro vanuit programma 1 Groenmiddelen: ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen. Onze fractie is het hier niet mee eens en vindt dat dit fifinancierd moet worden uit de algemene reserves. Ik dien hiervoor een amendement in.

Er zijn nog een aantal wijzigingsvoorstellen waar onze fractie zich niet in kan vinden.

1) Onze fractie is het niet eens met de 2 miljoen euro extra die wordt uitgegeven voor het Uitvoeringsprogramma economische agenda, en dat terwijl er op de natuur zo enorm wordt bezuinigd!
2) Ook is onze fractie het niet eens met de 1,9 miljoen euro voor het faciliteren van een JSF project: het project Manden maken. Daar komt nog bij dat het hele JSF project op losse schroeven staat en dit mogelijk helemaal niet voor dat doel gebruikt gaat worden.
3) Onze fractie is het niet eens met de herallocatie bezuinigingen subsidies: 1,3 gaat naar economie en 0,2 naar recreatie.
4) En dan als laatste: voor ons hoeft de genoemde handelsmissie naar China niet door te gaan!
De punten waar onze fractie het niet mee eens is kunnen wat mij betreft worden beschouwd als een stemverklaring met betrekking tot de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2012. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer