Kadernota 2013 – 2016


28 juni 2012

Verleden jaar is aangegeven dat er nog geen Kadernota beschikbaar was, omdat het nog te vroeg was om duidelijkheid te hebben over de kaders. We zijn nu een jaar verder en nog wordt er geen duidelijkheid gegeven over de kaders. Onze fractie betreurt dit, temeer omdat vooral de natuurontwikkeling en het natuurbeheer en moeten ontgelden en op de lange baan worden geschoven.

De Kadernota is beleidsarm en gebaseerd op het vooruitschuiven van kaders naar de Begroting 2013. Daarom valt er nu nog niet veel over te zeggen. Een paar opmerkingen.
Onze fractie is het niet eens met de stopzetting van de projectsubsidie verwerving en inrichting EHS verbindingen en de projectsubsidies Milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden. Aangegeven wordt dat deze subsidies wel verplicht zijn. Hoe denkt GS aan de verplichtingen te kunnen voldoen als dit op 0 wordt gezet?

De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) loopt erg achter en dit is zeer slecht voor de natuurontwikkeling in Zuid-Holland. Sinds 2010 liggen de ontwikkelingen m.u.v. de juridische verplichtingen stil. De herijkte EHS moet betaald gaan worden met de opbrengst van ruilgronden, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Dat houdt in dat ook in 2013 er aan natuurontwikkeling niets gaat gebeuren en dat het dus meer dan 3 jaar komt stil te liggen. Onze fractie vindt dit zeer onwenselijk en het lijkt me dat ook hier geldt dat de werkzaamheden tijdens de verbouwing gewoon moeten doorgaan. Is de gedeputeerde bereid om te onderzoeken welk mogelijkheden er zijn om voorfinanciering vanuit de Groenmiddelen mogelijk te maken via de Begroting 2013 om in 2013 te kunnen starten met de realisatie van de herijkte EHS en de zaak dus niet nog langer op te houden? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.
Ik laat het hierbij en zal uitgebreider op de kaders ingaan bij de Begroting 2013, omdat er dan hopelijk meer bekend is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer