Bijdrage Voor­jaarsnota 2019 en Kadernota 2019


3 juli 2019

Subsidieregeling 2019

Voorzitter.

Chinabeleid

Allereerst het Chinabeleid. We zijn blij met de toezegging van de gedeputeerde om een notitie te maken over het huidige Chinabeleid dat als input kan dienen voor een bespreking hierover in een commissievergadering dit najaar.

Dan onze bijdrage over de bijstelling van de subsidieplafonds. We zijn zeer kritisch over een aantal voorgestelde subsidieverleningen.

Bodemdaling

Voorgesteld wordt om in te zetten op onderwaterdrainage. Wat ons betreft veel te duur (1,6 miljoen euro) en enkel symptoombestrijding bij de aanpak van de bodemdaling. Beter is om de landbouw te extensiveren en aan te passen aan de veranderende omstandigheden en in bepaalde gebieden deze om te bouwen naar natuur. We gaan dan ook niet akkoord met dit voorstel.

Lening collectieven agrarisch natuurbeheer

Boerennatuur is tot nu toe niet effectief gebleken, ondanks dat er vele tientallen jaren miljoenen euro’s aan subsidie voor is gegeven. De biodiversiteit in het agrarisch landschap is nog steeds bijna overal schrikbarend slecht. En dan wordt voorgesteld ook nog eens naast deze subsidies extra leningen te geven aan de agrarische collectieven van bijna 90.000 euro (89.225 euro). Hier gaat onze fractie niet mee akkoord. We willen na ruim ten jaar nu eerst resultaten zien voordat er nog meer geld wordt ingepompt.

POP (plattelandsontwikkelingsprogramma’s) subsidies

De PvdD stemt niet in met de POP subsidies. Wij willen dat deze subsidies worden gebruikt voor de omvorming naar een extensieve biologische landbouw en de transitie naar meer plantaardige voedselproductie en niet meer naar vlees en zuivelproductie.

Recreatie Haringvliet

Voorgesteld wordt 50.000 euro subsidie toe te kennen aan de gemeente Goeree Overflakkee om een recreatieve vaarverbinding aan te leggen door Nationaal Natura 2000-gebied Haringvliet. We willen dat dit gebied beschermd blijft tegen dit soort recreatieve uitbreidingen!

Begrotingssubsidie EFRO subsidies en subsidie Royal Flora puur reconstructie N213

Voorgesteld wordt de EFRO subsidies te verhogen met 1 miljoen euro en een subsidie van 590.000 euro te geven aan Royal Flora Holland. Beide subsidies zijn bedoeld voor economische groei van o.a. agrobedrijven en export, maar wat ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving voor mens in dier. Daarom geen instemming van onze fractie.

Subsidie Topsectoren

Ook kunnen we geen steun geven aan de subsidie van 13,5 miljoen euro aan topsectoren. We vinden dat juist subsidie moet worden verleend aan de kleine MKB bedrijven, die extra ondersteuning hard nodig hebben en niet aan de grote TOP sectoren, die enkel gericht zijn op economische groei wat koste gaat van onze leefomgeving.

Space Campus Noordwijk

Een subsidie van 255.000 euro voor de Stichting Space Campus Noordwijk. We vinden dat dit beter kan worden besteed aan onze eigen planeet om de ecologische crisis en de klimaatcrisis aan te pakken.

Subsidie TNO en Innovation Quarter

Ook niet akkoord met subsidie van 7,6 miljoen euro voor TNO en Innovation Quarter.

Tiny forests en Stichting Goede Waar

Daarentegen zijn we erg enthousiast over het voorstel voor tiny forests (500.000 euro), de ondersteuning van de Stichting Goede Waar GO3D market, wat bijdraagt aan duurzaam consumentengedrag, evenals het subsidievoorstel voor energiebesparing in de industrie. Ook geven we warme ondersteuning aan de cultuursubsidies.

Kadernota 2019

Dan de Kadernota. De Partij voor de Dieren kan zich niet vinden in de extra investeringen van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV van 12,1 mln (!) euro.

Ook kunnen we de economische voorstellen niet onderschrijven. Deze zijn veel teveel gericht op economische groei.

De aanpak van de energietransitie laat teveel ruimte voor de fossiele industrie en biomassa, zoals de warmterotonde. Dat is niet duurzaam. De PvdD wil veel meer inzet op energiebesparing, zonne- wind- en waterkrachtenergie met aardwarmte als voorlopige tussenoplossing. Wat betreft de aardwarmte is het van groot belang om goed blijven monitoren op de effecten ervan op de bodem.

De Kadernota is niet ambitieus op de aanpak van de klimaatproblematiek en de aanpak van de ecologische crisis.

Bos- en bomenbeleid

We willen op één van de onderdelen van de klimaatproblematiek een beleidsvoorstel doen op het gebied van bos- en bomenbeleid. De provincie is op grond van de Wet Natuurbescherming verantwoordelijk voor het bos- en bomenbeleid. Tot nu toe is er geen nader provinciaal beleid hiervoor uitgewerkt op grond van de Verordening Uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland . In de provincie Utrecht is beleid nader uitgewerkt door bijvoorbeeld een kapverbod te kunnen opleggen als het gaat om oude boskernen, bosreservaten en A-locaties (vastgelegd op kaarten), cultuurhistorisch waardevolle oude bossen, aaneengesloten oppervlaktes groter dan 3 hectare (tenzij sprake is van productiebossen) en nader omschreven waardevolle landschapselementen.

Jaarlijks wordt 300.000 kuub hout door Staatsbosbeheer geoogst uit de Nederlandse natuur- en recreatiegebieden. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit vindt ook in Nederland ontbossing plaats. Per jaar verdwijnt ruim 3.000 hectare bos, dat deels wordt gecompenseerd door het elders planten van ruim 1.600 hectare bos. Bos en bomen hebben een belangrijke functie m.b.t. gezondheid, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, CO2 opvang, waterregulatie, tegengaan van hittestress, en het is belangrijk natuurlijk kapitaal. De maatschappelijke bezorgdheid over de toenemende bomenkap neemt toe, want ten behoeve biomassaproductie worden steeds meer bomen gekapt, waar veel geld aan wordt verdiend. Momenteel is het onduidelijk hoe groot de Zuid-Hollandse houtoogst is en hoe de verhouding is tussen bomenkap en de aanplant van nieuwe bomen in Zuid-Holland. Daarom verzoeken we het college om een bos- en bomenbeleid nader uit te werken en deze voor 1 februari 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Ons wordt door dit provinciebestuur groene groei beloofd. Duurzame en evenwichtige groei. Je mag zelf je toekomst kiezen, als je maar kiest voor groei. Maar het succes van een land en een provincie valt niet af te meten aan economische groei, zoals nu gebeurt, ook al heet het groene of duurzame groei. Beter is om succes af te meten aan duurzame kwaliteit van onze leefomgeving en het welzijn van mens en dier, voor nu en in de toekomst! We willen allemaal dat we voor onze kinderen en kleinkinderen ook een leefbare planeet achterlaten, maar als we zo doorgaan is het ‘na ons de zondvloed’. Dat moeten we niet willen; de urgentie is groot! Het is hoog tijd voor een ambitieuzere en ethischer doelstelling dan economische groei. In de 21e eeuw moeten we binnen de grenzen van de planeet voorzien in de behoeften van iedereen. Economische groei zou je kunnen vergelijken met vliegen: steeds hoger willen vliegen zonder te landen. Daar betalen we wereldwijd een hoge prijs voor. De benzine raakt op en je stort neer…..Onze huidige economieën vernietigen de planeet waarvan we afhankelijk zijn. We halen grondstoffen uit de aarde, en maken er spullen van die we na gebruik weggooien. Dat wordt niet hergebruikt en dit gaat in tegen de cycli van deze buitengewone en kwetsbare planeet. We zagen aan de tak waarop we zitten….

Noem één ding op de wereld dat eeuwig kan blijven groeien. In de natuur zal je dat niet vinden. Alles in de natuur dat probeert te blijven groeien, vernietigt zichzelf of de omgeving waarin het gedijt.

We hebben een nieuwe economie nodig die is ontworpen vanuit hetgeen verantwoord is wat de aarde aankan. Een mooi voorbeeld in die richting is Nieuw-Zeeland, waar niet economische groei, maar een betere kwaliteit van leven, algemeen welzijn van mens en dier, gezondheid van het milieu en de kracht van gemeenschappen de uitgangspunten zijn van de nieuwe begroting.

Provinciaal dierenwelzijnsbeleid

De Raad van State heeft bepaald dat de provincie gebruik mag maken van vergassing van ganzen rondom Rotterdam The Hague Airport. In Zuid-Holland worden met instemming van het provinciebestuur vele duizenden weerloze dieren gedood enkel ten behoeve van economische belangen. De Partij voor de Dieren vindt dit onethisch en onaanvaardbaar. Het veroorzaakt veel onnodig dierenleed. Er zijn voldoende diervriendelijke alternatieven om de vliegveiligheid te verhogen én ganzen te weren rondom Rotterdam The Hague Airport door het minder aantrekkelijk maken van omliggende landbouwgronden, bijvoorbeeld minder aantrekkelijke gewassen of door het plaatsen van zonnepanelen. Met dergelijke maatregelen wordt de vliegveiligheid vergroot, het dierenleed verminderd en wordt bijgedragen aan de energietransitie. We willen daarom dat de vergassing van ganzen stopt en verzoeken het college de ontheffing hiervoor in te trekken. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Voorzitter, ik sluit af. Er schuilt veel actuele wijsheid in oude uitspraken uit 1854 van de indianenchief van Seattle van de Dwamish stam, die door blanken werd gevraagd om hun grond te verkopen. Hij zei: “Als we besluiten het aanbod te aanvaarden, wil ik één voorwaarde stellen: de blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders. Ik zag duizenden rottende bizons in de prairie, achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot vanuit een rijdende trein. Ik kan niet begrijpen hoe het rokende ijzeren paard belangrijker kan zijn dan de bizon, die we alleen maar doden om in leven te blijven. Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Wat gebeurt met de dieren gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de as van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders: dat de aarde onze moeder is. Hoe kun je de lucht bezitten? Wij weten dit: de aarde behoort niet aan de mens, maar de mens behoort toe aan de aarde. Alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals de lucht die ons allen verbindt. De mens heeft het web van het leven niet gewoven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.”

In navolging van opperhoofd Seattle kan een begin gemaakt worden met het herzien van visie en beleid met essentiële waarden. Er is dringend behoefte aan een gedeelde visie van essentiële waarden, die een ethisch verantwoorde basis leggen voor de toekomst en met zorg voor allelevensvormen, met begrip, compassie en een liefdevolle grondhouding. We hebben morele verplichtingen naar elkaar, naar dieren, de natuur en onze leefomgeving!

We hebben de wereld niet alleen van onze voorouders geërfd, maar die ook geleend van onze kinderen. Dank u wel.

Stemverklaring Kadernota Voorjaarsnota 2019 en bijstelling subsidieplafonds

Zoals reeds in onze bijdrage is onderbouwd zal de fractie van de Partij voor de Dieren tegen de Voorjaarsnota, de kadernota 2020/2023 en de bijstelling van de subsidieplafonds stemmen.

We willen benadrukken dat we het wel eens zijn met de subsidies voor Tiny Forests, Stichting Goede Waar, subsidie voor energiebesparing en de cultuursubsidies. Maar zeker niet met de subsidies voor energietransitie en de economische subsidies.