Bijdrage jaar­re­kening PS verga­dering 27 mei 2019


28 mei 2019

Allereerst heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen, die niet beantwoord zijn bij onze schriftelijke technische vragen:

Politieke vragen jaarstukken

  • Doel 2.1 Er is weer meer asfalt gelegd om files tegen te gaan en bereikbaarheid te vergroten.

Wat zijn de effecten op de doelen in relatie tot meer asfalt:

  • verbeteren luchtkwaliteit;

verminderen dodelijke slachtoffers

verkeer (is gestegen in 2018,28o/o meer);

  • klimaatdoelen?

We vinden dit overigens geen politieke vraag, maar een beeldvormende technische vraag.

  • p 18 De provincie heeft 1,3 miljoen euro méér aan motorrijtuigenbelasting ontvangen. Electrische auto's betalen geen wegenbelasting. Meer wegenbelasting leidt tot meer vervuiling. Hoe verhoudt zich dat tot de investeringen voor het schoon en slim vervoer maken van de provincie?

p 55. Er staat dat economische groei zorgt voor toenemende druk op de infrastructuur. Onze constatering is dat de economische groei ook een toenemende druk legt op een gezonde en veilige leefomgeving. Is deze constatering juist?

  • p 85 69,6% van de CO2 emissie in Zuid- Holland wordt veroorzaakt door de industrie, inclusief de elektriciteitscentrales. Wat is het percentage dat wordt veroorzaakt door de landbouw?

De landbouw inclusief glastuinbouw stoot 7% uit van de totale CO2-uitstoot in Zuid-Holland. Dit is exclusief de CO2-uitstoot als gevolg van bodemdaling en veeteelt. Juist de veelteelt stoot veel CO2 uit, evenals lachgas en methaan.

Indicatoren jaarstukken

Indicatoren staan opeens niet meer in jaarstukken maar wel in een takenboek. Uit de beantwoording van technische vragen hierover blijkt dat via het Statenvoorstel gecommuniceerd is dat er een wijziging is doorgevoerd t.o.v. de voorgaande P&C producten. De reden hierachter is dat provinciale Staten de programma’s en doelen vaststellen en Gedeputeerde Staten de taken zo wordt aangegeven in de beantwoording van de technische vragen. We hebben het Statenvoorstel erop nagelezen. Er wordt aangegeven dat de taken, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten, los van de begroting ter informatie in een takenboek aan PS worden aangeboden. Niet duidelijk was dat de prestatie-indicatoren ook uit jaarstukken zouden verdwijnen. Deze onduidelijke en onvoldoende gecommuniceerde verandering vonden we een belemmering om onze controlerende taak we goed te kunnen uitvoeren. Als er al besloten wordt om indicatoren uit de jaarstukken te verwijderen, dan willen we graag beter en transparanter worden geïnformeerd.

Beschouwing jaarstukken

De Partij voor de Dieren is van mening dat het college van Gedeputeerde staten haar behaalde resultaten veel te positief presenteert, terwijl veel doelen niet of niet volledig zijn behaald en veel wordt doorgeschoven naar 2019. Verder valt ons op dat de uitvoering van de doelen zich na vier jaar nog steeds in de verkennende fase bevindt. Er wordt per doel vaak gesproken over pilots, bevindt zich in aanvangsperiode, verkennende fase, terwijl dit toch het laatste jaar was voor dit college om de plannen uit te voeren.

Voor het tiende jaar op rij worden de door de provincie zelf vastgestelde natuurdoelen niet gehaald! Ik citeer uit mijn bijdrage over de jaarrekening 2008: “In de jaarstukken staat vermeld dat juist de natuur- en milieudoelen veelal niet worden gehaald en weer het kind van de rekening zijn. Bijvoorbeeld de realisatie van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, waterkwaliteits- en luchtkwaliteitsdoelen. Letterlijk staat in de Provinciale Agenda 2006 -2010 (punt 7) hoofdstuk Milieukwaliteit en biodiversiteit: “We behouden biodiversiteit en breiden deze uit. We verbeteren de water- bodem en luchtkwaliteit en de rust in het landelijk gebied, en met name in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsgebieden.” De realiteit is echter dat de biodiversiteit na toen jaar nog steeds afneemt, de water- en luchtkwaliteit niet op orde zijn en ook de rust in het landelijk gebied vaak ver te zoeken is. En het is binnen deze 10 jaar niet verbeterd. De doelen gedurende 10 jaar jaarlijks niet gehaald. De PvdD vindt dit een bedroevend slechte prestatie!! We maken ons grote zorgen over de doelen die zijn afgesproken op het gebied van natuur, maar ook die van water- en luchtkwaliteit.. Elke keer wordt beterschap beloofd, maar er gebeurt veel te weinig om de achterstand in te halen! Zo komen we er niet. We zitten midden in een ecologische crisis. Ook het nieuwe college zal wat ons betreft de hoogste prioriteit moeten geven aan de verbetering van de natuur, aanpak van de klimaatproblemen en verbetering van de water- en luchtkwaliteit, dus een gezonde leefomgeving, zodat we ook volgende generaties een toekomst kunnen bieden in plaats van ‘na ons de zondvloed’ met het huidige streven van oneindige economische groei ten koste van de gezondheid van mens dier en milieu.

Het valt ons dus op dat de coalitie zich heel positief probeert te profileren. maar als ik nu lees wat er daadwerkelijk bereikt is dan bestaat dat voornamelijk uit 'verkennen' en 'in kaart brengen'. Verder zijn veel kosten 'bespaard' door vertraging in projecten dus betreft veelal kosten voor 2019. Van de 3 V’s is weinig terecht gekomen. Ik zou er een vierde V aan willen toevoegen: Vertraging.

Ik wil er verder niet teveel woorden aan vuil maken en verzoek het college om minder tijd te besteden aan papier en mooie woorden en meer ervoor te zorgen dat de natuur- en milieudoelen worden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De provincie heeft belangrijke taken op het gebied van natuurontwikkeling, water- en luchtkwaliteit.. Het is de hoogste tijd voor aanpak van de ecologische crisis en de klimaatverandering, dus kies voor Doen op deze thema’s!

In 2017 is een motie aangenomen om artikel 1uit te beelden in het provinciehuis/de Statenzaal. Deze motie is nog niet geheel uitgevoerd. In een werkgroep is er wel over gesproken, maar het heeft nog niet geleid tot afbeelding. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om dit gelijkheidsbeginsel nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en daarom dienen we samen met andere fracties een motie in om alvast in de tijdelijke Statenzaal artikel 1 uit te beelden.

Interessant voor jou

Bijdrage aftreden gedeputeerde Han Weber

Lees verder

Bijdrage Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer