Concessie Perso­nen­vervoer Over Water


30 november 2018

Bij de voorbereiding op een concessieverlening is altijd de vraag hoeveel vraag je vrijblijvend en hoeveel eis je in de uitvraag en het Progr. van Eisen. Daarom mede daarop twee vragen.

In het beleidskader op pag. 24 staat:

"In 2025 moeten alle nieuwe instromende bussen emissievrij zijn. Vanaf 2030 moet het

busvervoer volledig emissievrij zijn. De provincie wil graag dat deze principes ook gelden voor POW."

Later in dezelfde alinea staat echter

"We vragen de vervoerder om een voorstel te doen voor het realiseren van een innovatieve, duurzame vloot."

Betekent dat concreet dat de eisen voor bootvervoer hetzelfde zijn als voor busvervoer? Of moet ik de formulering "voorstel" voor een "innovatieve, duurzame vloot" minder strikt lezen?

Op pag. 35 staat:

"Wij willen de vervoerder stimuleren het materieel en de bedrijfsvoering volgens de principes van de circulaire economie toe te passen."

Waarom kiezen we niet voor verplichten? Dat lijkt me anno 2018 echt nodig.

Op pagina 31 staat: "duurzaamheidsbonus van vijf jaar"

Wat betekent dat een concessiehouder vijf jaar langer de concessie mag invullen. Maar hoe wordt die duurzaamheidsbonus vorm gegeven. Er liggen enkele risico's die wel afgedekt moeten worden.

Tot slot nog een vraag over het hoofddoel

Op pag. 31 staat "Een maximale vervoerkwaliteit is daarbij het hoofddoel".

Dus afname van aantal reizigers, zoals al jaren het geval, wordt dan voor lief genomen? Ik neem aan dat het aantal reizigers tenminste een subdoel is?