Input algemene staten­com­missie Klimaat­ak­koord


14 oktober 2019

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Om deze doelstelling te behalen is een klimaatwet met jaarlijkse, bindende reductieverplichtingen nodig. Deze bindende reductiedoelstellingen moeten extern afdwingbaar zijn. De eind 2018 aangenomen klimaatwet is voor de PvdD niet ambitieus genoeg. De wet hanteert bijvoorbeeld een veel te laag tempo in CO2-reducties en bevat geen bindende doelen. Essentiële onderdelen uit Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn afgezwakt of totaal genegeerd. Daarom kon de wet niet op de steun van de Partij voor de Dieren rekenen en blijven wij strijden voor échte daadkrachtige maatregelen die hard nodig zijn om de temperatuurstijging van de aarde tot maximaal 1,5 graden te beperken.

Het Klimaatakkoord bevat geen voor de provincies specifieke uit te voeren taken en kent daarmee geen resultaatsverplichting. Noodzakelijke en structurele veranderingen zijn doorgeschoven: geen inkrimping van de veestapel, geen inperking van vliegverkeer en geen echte overstap naar verduurzaming van de industrie.

Onze fractie ziet graag dat het college afstand neemt van de warmterotonde.
Daarnaast zien we graag, dat het college afstand neemt van biomassa verbranding.
Het verstoken van hout is geen oplossing voor het energievraagstuk, omdat dat niet duurzaam is. Er is massale boskap en vervuilend transport nodig en door de stook komen er fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. De energietransitie moet bestaan uit een overstap naar écht duurzame energiebronnen. Die transitie moet zo snel mogelijk plaatsvinden.

Wel staan we op zich positief over een aantal maatregelen die in het klimaatakkoord worden genoemd:
- aandacht voor duurzame inkoop voor de eigen organisatie;
- aandacht voor mogelijkheden tot energiebesparing;
- aanzet naar een circulaire economie;
- zero-emissie doelen busvervoer;
- fietsvoorzieningen en uitbreiding van het OV net;
- streven naar klimaatneutrale en circulaire grond-, weg- en waterwerkzaamheden;
- verduurzaming van de eigen vloot;
- actieve deelname aan de Interbestuurlijke Regiegroep Veenweiden.

Maar over het algemeen vinden we het stuk wat nu voor ons ligt te weinig ambitieus. Daarnaast zijn de doelstellingen die worden genoemd niet afdwingbaar. Dit maakt, dat we niet kunnen instemmen met het voorstel.