Bijdrage uitspraak Europese Hof en Raad van State Program­ma­tische Aanpak Stikstof (PAS)


6 november 2019

Ecologische footprint

Voorzitter. Nederland heeft nog nooit een klimaatdoel gehaald. Steeds als verstrekkende maatregelen nodig zijn, worden die weer teruggedraaid onder invloed van belangenorganisaties die opkomen voor het eigenbelang van hun achterban, wat uiteindelijk ten koste gaat van het algemeen belang van ons allemaal. We leven op te grote ecologische voet en de Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijk deel daarvan, die we moeten verminderen. Het betrof vergunningverlening op de pof.

Natuurlijk heeft de regerende politiek het veel te ver laten komen, waardoor we nu nog meer in de ellende zijn gekomen. Maar het tij kan gekeerd worden, waarbij de Partij voor de Dieren wil inzetten op de volgende maatregelen

Neem bronmaatregelen en doe niet aan symptoombestrijding als doekje voor het bloeden, zoals ander veevoer. En pas de ADC toets alleen toe als het echt niet anders kan. Compensatiemaatregelen mogen niet leiden tot doorgaan op de oude voet en moeten als ze al worden voorgesteld van tevoren daadwerkelijk zijn gerealiseerd!

Als tweede: neem maatregelen die goed onderbouwd en juridisch houdbaar zijn! Van te voren was door experts al aangegeven dat de PAS niet houdbaar was en het heeft nu geleid tot verstrekkende gevolgen. We dienen daarom een motie in met als dictum om de te nemen maatregelen vooraf degelijk te toetsen op de juridische houdbaarheid en haalbaarheid ervan.

  • In Nederland is nu 12,4% natuur terwijl Nederland heeft afgesproken dat het in 2020 17 procent moet zijn. We moeten inzetten op veel meer en aaneengesloten en robuustere natuur en ecosystemen, die tegen een stootje kunnen! Daarbij is een goede en continue monitoring van de natuurkwaliteit een absolute randvoorwaarde. Daarom moet de draagkracht van de natuur en een gezonde leefomgeving voor de Zuid-Hollandse inwoners als uitgangspunt gelden bij de aanpak van de vermindering van stikstof. We dienen een motie in om de draagkracht van de natuur en de gezondheid van de Zuid-Hollandse inwoners als uitgangspunt te nemen voor de te nemen maatregelen als gevolg van de rechterlijke uitspraak Programmatische Aanpak Stikstof.
  • Ook rondom de natuurgebieden zou er geen sprake meer mogen zijn van intensieve landbouw, maar enkel extensieve en circulaire landbouw. Andere landbouwbedrijven rondom deze gebieden moeten worden uitgekocht of verplaatst. Deskundigen zouden de provincie hierbij kunnen adviseren. We willen dat voor 2030 de stikstofemissies worden teruggebracht tot de kritische depositiewaarde voor alle natuurdoeltypen.

De Partij voor de Dieren vindt al jaren dat moet worden ingezet op vermindering van de veestapel vanwege de natuur- en milieuschade, volksgezondheid en het vele dierenleed in de vee-industrie.

‘Geen boeren geen eten’ zo wordt gezegd. Maar is dat zo? Nederland is het tweede exportland van landbouwproducten ter wereld. Driekwart van de Nederlandse voedselproductie wordt geëxporteerd. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Zelfs al zou de veestapel gehalveerd worden, dan nog heeft Nederland 2 x zoveel veel vee dan het Europese gemiddelde. Het roer moet om en de veestapel moet worden ingekrompen. Maar vooral kleine familiebedrijven hebben het heel zwaar en die moeten geholpen worden om te kunnen omschakelen naar een extensieve en circulaire landbouw. Vrijkomende intensieve agrarische veehouderijen kunnen worden opgekocht om te voorkomen dat de blijvers profiteren van de stoppers en de gesaneerde en de benodigde reductie van stikstofemissie uitblijft. (21% van de werkzame miljonairs in Nederland werkt in de landbouw!). De PvdD is niet tegen boeren, maar tegen het huidige landbouwsysteem. Boeren moeten een eerlijke prijs voor hun product ontvangen, waarbij in de prijs van het product de maatschappelijke kosten zijn doorberekend en niet worden afgewimpeld op de samenleving als geheel. Daarom stellen we voor om in te zetten op een versnelling van de transitie naar een extensieve en natuurinclusieve grondgebonden landbouw en agrariërs hierbij te ondersteunen! Daar moet wat ons betreft al het agrarisch subsidiegeld naar toe.

We stellen voor om in te zetten op alleen tijdelijke vergunningverlening en dan enkel voor duurzame projecten die aantoonbaar een geringe(re) emissie en depositie hebben, waarbij vooraf is vastgesteld dat er geen significante effecten zullen optreden op Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan vrijkomende vergunningsruimte actief worden ingetrokken.

Zet in op natuurinclusief en klimaatneutraal bouwen als er gebouwd moet worden. De KNNV heeft hiervoor mooie richtlijnen opgesteld.

Als laatste: breng naast rijkswegen ook op provinciale wegen de maximumsnelheid naar beneden. Dat verhoogt bovendien de verkeersveiligheid en verlaagt de kans op verkeersslachtoffers.

Voorzitter, ik sluit af. We kunnen geen voorschot meer op de toekomst nemen met de PAS regeling. Van begin af aan is gewaarschuwd dat de PAS juridisch niet houdbaar is, maar het werd weggewimpeld door de coalitiepartijen. We moeten niet meer kiezen voor ‘na ons de zondvloed’ maar onze verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties en de leefbaarheid van de aarde, voor nu en in de toekomst. De expansiedrift is oneindig, maar de wal zal het schip keren en de natuur zal haar eigen wetten inzetten, waardoor de economie wel om zal moeten gaan. Uiteindelijk zal de ecologische en klimaatontwikkeling de economie gaan bepalen en niet andersom. De bewustwording hiervan willen wij benadrukken. Zelfs Spinoza zei al dat de mens onderworpen is aan de natuurwetten; een oude wijsheid, die nog steeds actueel is. Dank u wel.

Interessant voor jou

Input algemene statencommissie Klimaatakkoord

Lees verder

Bijdrage debat Klimaatakkoord 13 november 2019 - Maidenspeech Hanke Hoogerwerf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer