Kadernota 2018


4 september 2018

Dit is de laatste kadernota van deze Statenperiode. Wat is tot nu toe in deze periode bereikt en wat gaan we in het laatste jaar nog doen? Alle zeilen moeten worden bijgezet om de natuur- en klimaatdoelen te halen.

De PvdD is bij met de extra investeringen in natuur, zoals voorgesteld in de laatste Kadernota Groen, zij het dat we het betreuren dat nu pas in het laatste jaar er een tandje bovenop gezet wordt, terwijl het al veel eerder hard nodig was.

Inzet provincie nieuwe Natuurbeschermingswet

Met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 heeft de provincie er nieuwe en extra taken bij gekregen op het gebied van aanvragen voor ontheffingverlening en toezicht en handhaving van de wet; hierdoor moeten er meer inspanningen verricht worden.Steeds meer mensen en organisaties worden zich ervan bewust dat een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming nodig is en het aantal aanvragen neemt toe. Dit vraagt meer capaciteit, zowel op het gebied van aanvragen al toezicht en handhaving, wat extra geld kost. De Partij voor de Dieren dient een amendement in om €500.000,-- extra te investeren in toezicht en handhaving en aanvraagbehandeling van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Ruiterpadenplan

In de commissie DO heb ik al het nodige over het ruiterpadenplan aangegeven. We zijn blij dat er nu meer aandacht is voor een ‘vergeten’’ groep recreanten en steunen het voorstel. Wel zien we uit naar fase 2, waar het voorstel verder wordt uitgewerkt.

Ecologische crisis

Bij de strategische verkenningen van de provincie wordt in de kadernota enkel vermeld dat Zuid-Holland opgaves heeft op het gebied van economie, landbouw, duurzame energie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Opgaves op het gebied van natuur en de aanpak van de ecologische crisis worden hierbij in het geheel niet genoemd. Mijn vraag aan het college is: waarom niet? De PvdD vindt dit een grote fout en het doet geen recht aan de opgaves die er zijn op het gebied van ecologie. Wij mensen, zijn onderdeel van die natuur. Ditmoet de hoogste prioriteit hebben, want de genoemde onderwerpen zijn juist afhankelijk van de ecologie. Zij leveren ons alles wat we nodig hebben, maar we zorgen er slecht voor. Het CDA en de SGP/CU zouden spreken over een slecht rentmeesterschap. We moeten streven naar ecologischegroei i.p.v. economische groei! Het gaat er niet om wat we kunnen betalen en het maken van winst, maar wat we ons kunnen veroorloven en met wat de aarde aankan. De voorwaarden voor ons voortbestaan worden bedreigd. We zitten in een catastrofale ecologische crisis met ongekend rampzalige gevolgen voor mens en dier. Nederland staat in de top 3 van landen met het hoogste gifgebruik ter wereld. Het leven in de Noordzee is met een derde verminderd. De vee-industrie stoot immense hoeveelheden ammoniak uit, die de wijde omgeving letterlijk verzuurt en verziekt. In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over. De PvdD wil investeren in de leefbaarheid en gezondheid van onze planeet en alle levende wezens.

Space Campus en SRON

Daarom wil de PvdD niet investeren in economische groei, omdat dit juist de oorzaak is van het probleem. We willen geen 15 miljoen euro provinciaal gemeenschapsgeld naar ruimtevaartprojecten als ESA ESTEC en herhuisvesting van het Space Research Institute for Space (SRON) van Utrecht naar Leiden, zoals het provinciebestuur nu voorstelt. 7 miljoen euro financiering voor een gebouw. De PvdD vindt dat het geld harder nodig is om de ecologische crisis aan te pakken. We hebben maar één planeet om op te leven. Daar moeten we veel beter voor zorgen, dus wat ons betreft eigen planeet eerst......

Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is één van de prioriteiten uit de Europastrategie van de provincie Zuid-Holland en de provincie wil in dat kader een Europese proeftuin zijn op het gebied van de circulaire economie. Het Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Zuid-Holland, investeert in economie via de ‘foreign investments’. Dit is mede gericht op concurrentiekracht voor de vestiging, positionering en investering van prominente economische sectoren, zoals bedrijven actief in Olie & Gas; Safety & Security, Life Science & Health, Horticulture, IT & Telecom en Maritime & Offshore, zo valt te lezen. Als Zuid-Holland naar een circulaire economie wil, dan moet daar ook in geïnvesteerd worden. Buitenlandse bedrijven, die al naar Zuid-Holland zijn gehaald, zijn bijvoorbeeld Nuctech, ZoneCom, Cisco en Rambus. Nuctech en ZoneCom vermelden op hun website niets over wat hun bedrijf doet op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie, dierenwelzijn en het welbevinden van medewerkers.Ook is er geen zicht op de bedrijven, waarmee deze bedrijven direct samenwerken in de keten, maar die wel een nadelige invloed kunnen hebben op de aanpak van de klimaatopgave. Rambus vermeldt alleen wat over sociaal beleid. Alleen Cisco heeft een mooi hoofdstuk over people, planet en profit.

Bedrijven die werken volgens de principes van de circulaire economie en hun medeondernemingen, dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, wat door Nederland mede is ondertekend en waar ook de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan levert. Volgens het PBL is het van belang dat in het kader van het Klimaatakkoord voldoende aandacht wordt gegeven aan de reductie van broeikasgasemissies via geïntegreerde proces- of ketenverbeteringen van bedrijven en dit nog sterker geldt als mogelijke maatregelen ook in de keten leiden tot emissiereductie in het buitenland en buitenlandse bedrijven.

Daarom verzoeken we het college via de investering van ‘foreign investments’ alleen bedrijven uit te nodigen en te stimuleren voor vestiging in Zuid-Holland, die werken volgens het principe van circulaire economie en die mens- en diervriendelijk werken. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Afname insectenstand.

De provincie heeft onderzoek gedaan naar de insectenpopulatie in Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat de insectenpopulatie sterk echteruit is gegaan, waaronder ook veel vlindersoorten. In de duinen doen ze het nog het best, maar op het platteland is het dramatisch afgenomen. Gebrek aan voedsel is een belangrijke oorzaak van de afname. Ecologen van het natuurhistorisch museum hebben aangegeven dat in stad meer biodiversiteit is dan het agrarisch landschap. In het wild levende dieren, maar ook insecten, trekken naar de stad en de randen van de stad, omdat het daar veiliger is. Daar wordt niet gejaagd en is ook meer voedsel. Bloem- en kruidenrijk gras kan bijdragen aan de verbetering van de insectenstand en aan de biodiversiteit. De provincie heeft vele honderden kilometers bermen langs wegen en vaarwegen. Daar wordt al het nodige gedaan o.a. via het project ‘de berm komt tot bloei’. Wat ons betreft kan er nog wel een tandje bovenop en moeten we versnellen met bloem- en kruidenrijke bermen. Stichtingen als Honey Highway dragen met hun inzet effectief bij aan de oplossing voor de insectenafname in bermen door bloem- en kruidenrijk gras in te zaaien, die goed zijn voor bijen en andere insecten en door een effectief ecologisch berm- en maaibeheer toe te passen. Kan het college aangeven of zij bereid is waar mogelijk intensiever te gaan samenwerken met organisaties als Honey Highway en het proces van ecologisch bermbeheer te versnellen? We houden hiervoor een motie achter de hand.

Dierenwelzijn

Onlangs hebben we het faunabeheerplan knobbelzwaan besproken. De zwanenpopulatie is dalende. In het beheerplan staat de mogelijkheid vermeld om een proef te doen met verjaging en zonder afschot. Echter, via de huidige regels is het voor grondgebruikers niet mogelijk om schadevergoeding te krijgen zonder ondersteunend afschot, daar waar er een ontheffing is verleend. Minimaal twee maal in de week moeten zij volgens de huidige regels verjagen met de verplichting van ondersteunend afschot om in aanmerking te komen voor schadevergoeding. Het is van belang dat grondgebruikers ook zonder ondersteunend afschot in aanmerking kunnen komen voor schadevergoeding. Hiervoor moeten de beleidsregels Uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland worden aangepast en is het van belang om dit ook via het IPO in het BIJ12 fonds te regelen. We verzoeken het college om in IPO verband te pleiten voor meer mogelijkheden dan alleen verjaging met afschot waarbij de verjaging zonder afschot een vergelijkbaar resultaat opleverten houden hiervoor een motie achter de hand.

Transitie naar meer plantaardig dieet

Nederland als deltagebied is niet alleen kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, maar draagt door voedselproductie- en consumptie ook bij aan de klimaatproblematiek. Zowel de Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de WRR en De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) geven aan dat het eten van minder dierlijke producten en meer groenten en fruit goed is voor de gezondheid en duurzaamheid en bijdraagt aan de klimaatopgave. Het RLI heeft in een recent rapport geconcludeerd dat de klimaatopgave een nieuw voedselbeleid vraagt, waarbij de omslag naar een duurzaam eetpatroon met een meer plantaardig dieet noodzakelijk is,omdat beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald met minder vlees- en zuivelproductie. Juist deze omslag biedt ruimte voor innovatie en economische kansen, ook omdat de vraag naar plantaardige producten stijgt. Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs mede ondertekend, Vlees eten is vervuilender dan autorijden. Een meer plantaardig voedselpatroon levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Zo investeert de provincie in de ‘Zuid-Hollandse voedselfamilies en het voedselvernieuwersfeest waarbij geïnvesteerd wordt in een duurzame voedselketen. We verzoeken het college om in Zuid-Holland te zoeken naar de mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige voeding in de provincie te stimuleren en PS hierover dit jaar te informeren. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Infrastructuur

De provincie stelt voor om in de periode 2019-2032 €94 miljoen te besteden aan mobiliteit en infrastructuur in de Regio Rotterdam-Den Haag en €90 miljoen vanwege "Paalrot onder eigen infrastructuur". Veel extra asfalt en symptoombestrijding in plaats van aanpakken van de oorzaak. Ook de Rijnlandroute valt weer duurder uit dan gepland en er wordt €30 mln gereserveerd om de A12 te verbreden in de hoop dat de overcapaciteit van bedrijventerreinen langs de A12 hiermee wordt opgelost. €17 miljoen voor de verbinding A16-N4, waardoor we een minuutje sneller van A naar B kunnen. We vragen aandacht voor het realiseren van de geluidsschermen langs de A4. Dat heeft nu lang genoeg geduurd en die moeten er gewoon komen, omdat dit met het recreatieschap Vlietlanden is afgesproken.

De balans van dit college slaat sterk door naar economie en infrastructuur, waaronder veel asfalt.

En het geld dat er al is voor ecologie wordt onvoldoende uitgegeven. We vinden dat het tij moet keren en prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van de ecologische crisis, die straks ernstige gevolgen heeft voor de economie en infrastructuur. Want wat heb je aan geld als de ijskap smelt.

Verduurzaming wijze van werken in het provinciehuis

In het provinciehuis wordt nog steeds veel geprint en wordt er veel papier gebruikt. Ook PS werken nog steeds niet papierloos. Alleen al bij de behandeling van jaarstukken zijn in de afgelopen jaren ruim twaalfhonderd vellen A-4 papier gebruikt per PS-vergadering. Dat kan en moet anders. Vele volksvertegenwoordigende organen werken al papierloos en de ICT biedt voldoende mogelijkheden hiervoor. We verzoeken PS om met ondersteuning van de griffie te onderzoeken wat gedaan moet worden om als Provinciale Staten papierloos te gaan werken; eventuele belemmeringen voor het gebruik maken van ICT-mogelijkheden weg te nemen en voor aanvang van de nieuwe statenperiode 2019-2022 met een voorstel te komen om vanaf de nieuwe Statenperiode papierloos te gaan werken.

En als er al geprint wordt in het provinciehuis, kunnen we veel inkt besparen door met een ander lettertype te gaan printen. Uit onderzoek van printer.com blijkt dat bepaalde lettertypes veel zuiniger in gebruik zijn. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en besparing van kosten verzoeken we het college om de mogelijkheden van een inkt- en kostenbesparend lettertype te verkennen en PS uiterlijk december 2018 hierover te informeren. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Beschaving

Een kwestie van beschaving…, In ons ‘beschaafde’ Nederland worden varkens levend in hete dompelbaden gegooid en worden kalfjes levend gevild. Vergassing van dieren is aan de orde van de dag en wordt door de overheid normaal gevonden. Zwanen mogen met slag- snij- en steekwapens worden gedood voor een schamele schade van 22000 euro. Waar hebben we het over? Dieren worden op een wrede manier geofferd op het altaar van de economie. De beschaving van een land is af te meten van de manier waarop er met dieren wordt omgegaan en de PvdD vindt het beschamend. We zullen nooit opgeven en ervoor blijven strijden om hier verandering in aan te brengen om ernstig dierenleed te stoppen.

Wij, mensen, hebben een stem gekregen om te spreken. Als Partij voor de Dieren blijven we onze stem inzetten voor hen, die dat niet hebben, de dieren, de natuur en kwetsbare mensen, die niet voor zichzelf of hun belangen kunnen opkomen. Wij zullen onze stem voor hen blijven inzetten, omdat juist het kwetsbare weerloos is en vaak geweld wordt aangedaan. Dieren hebben niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld een protestbrief te schrijven, in te spreken of zich verkiesbaar te stellen. Door bepaalde situaties te zien als politieke situatie, met ook oog voor hun belangen en te streven naar een meer harmonieus samenleven tussen mens en dier zullen wij hun belangen vertegenwoordigen.

Ik zag laatst een mooie spreuk waarmee ik wil afsluiten:

‘Animals do have a voice, if you ignore their suffering I will remind you of it. If you don’t understand them I will translate. If you don’t hear them I will be their voice. You may silence them, but you can’t silence me.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer