Amen­dement Ruim baan voor bomen


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het (eerste) besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijk Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koers vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘, met dien verstande dat daarin de volgende tekst in paragraaf 2.3.2 “Onze natuuropgaven” op pagina 22:

  • Bos en bomen: realisatie van 150 ha binnen NNN.

wordt gewijzigd in:

  • Bos en bomen: realisatie van 400 ha.’

Toelichting:

De biodiversiteit in Zuid-Holland staat onder druk. Systeemherstel, waarbij de onderliggende oorzaken van achteruitgang worden weggenomen, is noodzakelijk. Bomen en bossen zijn hierbij van onschatbare waarde, ze zijn de groene longen voor mens en dier: ze filteren vervuilde lucht, brengen de temperatuur omlaag en bieden een thuis aan diersoorten. De natuur wordt door de aanplant van bos en bomen versterkt en daarmee ook de natuurlijke opslag van CO2. Aanplant van bomen in steden en dorpen zorgt bovendien voor een aangenamer klimaat in tijden van hitte. Deze voordelen geven het belang aan dat de provincie zich bij de aanplant van bos en bomen niet beperkt tot locaties binnen NNN-gebied, maar dat de mogelijkheden worden verruimd naar de hele provincie.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen