Amen­dement Vrije doorgang voor dieren


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het (eerste) besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijke Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koers vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘, met dien verstande dat daarin de volgende tekst wordt toegevoegd aan paragraaf 3.2.1 “Opgave voor bereikbaarheid van wonen, werken, voorzieningen en landschap” op pagina 23:

Vrije doorgang voor in vrijheid levende dieren in en in de nabijheid van Natura2000-gebieden, NNN-gebied en ecologische verbindingszones wordt niet belemmerd door het gebruik van prikkeldraad en migratiebeperkende hekken.’

Toelichting:

Ook dieren zijn bewoners en gebruikers van de vrije ruimte in Zuid-Holland. Bij de uitwerking van “Bereikbaarheid van wonen, werken, voorzieningen en landschap” moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de belangen van dieren. In vrijheid levende dieren moeten de ruimte krijgen en zich veilig door onze provincie kunnen verplaatsen. Op deze manier zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen diersoorten betere kansen om te overleven.

1. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Joeri Oudshoorn, Partij voor de Dieren
4. Frank Johan Hoogendam, SP
5. Debora Fernald, Groep Doe Stoer
6. Evita Rozenberg, D66
7. Tessa Beeloo, Volt


Status

Verworpen

Voor

Tegen