Amen­dement Aanleg oorspron­ke­lijke EHS


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het (eerste) besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijk Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koers vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘, met dien verstande dat daarin de volgende tekst in paragraaf 2.3.2 “Onze natuuropgaven”, op pagina 21:

• Afronden van Natuurnetwerk Nederland (NNN),

wordt vervangen door:

• De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten

natuurgebieden, inclusief de nog aan te leggen 100 kilometer ecologische verbindingszones in Zuid-Holland, wordt alsnog volledig gerealiseerd,

Toelichting:

De natuur in Zuid-Holland is onvoldoende robuust, de doelstelling van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), dat de natuur in gunstige staat van instandhouding is, wordt grotendeels niet gehaald. Onlangs nog bleek uit een wetenschappelijk rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, de WUR, Deltares en het RIVM dat meer natuur nodig is om de doelen voor natuur, stikstof en klimaat te halen. 12 De natuur die nog over is in Zuid-Holland, moet natuur blijven en waar mogelijk worden verstrekt en vergroot. Door versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden, zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen om te overleven. Zo ontstaat er ruimte voor natuurontwikkeling, wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen zich herstellen.

1. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Joeri Oudshoorn, Partij voor de Dieren
4. Frank Johan Hoogendam, SP
5. Debora Fernald, Groep Doe Stoer
6. Laura Nijenhuis, D66
7. Tessa Beeloo, Volt


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Vrije doorgang voor dieren

Lees verder

Amendement Bescherming bijzondere provinciale (natuur)gebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer