Amen­dement Bescherming bijzondere provin­ciale (natuur)gebieden


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het (eerste) besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijk Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koers vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘, met dien verstande dat daarin de volgende tekst wordt toegevoegd aan paragraaf 4.3.2 “Onze opgaven voor wonen” op pagina 26 :

• Bijzondere Provinciale Natuurgebieden, zoals Midden-Delfland, Hollandse Duinen en de Biesbosch, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen met een ecologische waarde zoals in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en op de Kop van Goeree worden beschermd tegen verdergaande verstedelijking en aantastend gebruik.’

Toelichting:

Voor woningbouw wordt als eerste de bestaande bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden, als dit de natuur niet aantast. Natuur, (beschermde provinciale) landschappen met een ecologische waarde en waterwingebieden worden gespaard tegen verdergaande verstedelijking en aantastend gebruik.

1. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Joeri Oudshoorn, Partij voor de Dieren
4. Frank Johan Hoogendam, SP
5. Debora Fernald, Groep Doe Stoer
6. Laura Nijenhuis, D66


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Aanleg oorspronkelijke EHS

Lees verder

Amendement Sterrenhemel boven Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer