Amen­dement Inzet op ener­gie­be­sparing


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van 13 februari 2024, deelbesluit paragraaf 3.2.4 “Opgaven voor een circulaire samenleving” wordt toegevoegd:

  • We zetten actief in op energiebesparing.

Toelichting:

De transitie naar een circulaire samenleving vraagt een andere kijk op het gebruik van grondstoffen. Deze transitie kan alleen gerealiseerd worden als er op energie wordt bespaard. Want energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet (duurzaam) te worden opgewekt. Daarom gaat de provincie zich actief inzetten om het energiegebruik in Zuid-Holland te verminderen.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen