Amen­dement: Borgen demo­cra­tisch proces bij vorderen mede­o­ver­heden


10 mei 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 10 mei 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het besluit worden na de bestaande tekst onder het onderdeel A twee paragrafen toegevoegd:

‘Provinciale Staten beperken de reikwijdte van dit besluit door Gedeputeerde Staten geen toestemming te geven tot toepassing van artikel 3.33 lid 2 – waarmee Gedeputeerde Staten de medewerking kunnen vorderen van andere bestuursorganen.

Indien inzet van de bevoegdheid van artikel 3.33 lid 2 naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zou worden, kan een besluit tot verlenen van deze bevoegdheid in een concrete casus middels een separaat besluit aan Provinciale Staten voorgelegd worden.’

Toelichting:

De provinciale coördinatieregeling kan praktisch zijn. Met deze regeling kunnen verschillende besluiten tegelijkertijd voorgelegd worden en het kan praktisch zijn deze besluiten in één rechtsgang te behandelen. De bevoegdheid in artikel 3.33 lid 2 zet echter spanning op de lokale democratische processen die nodig zijn voor goede, gedragen politieke besluitvorming.

Dit amendement beoogt te garanderen dat – wanneer dat nodig is - bij inzet van het vorderen van medewerking een democratisch proces bij de Provinciale Staten is geborgd.

Artikel 3.33 lid 2 WRO luidt:
“Gedeputeerde staten kunnen van andere bestuursorganen, tenzij dit een bestuursorgaan van het Rijk is, de medewerking vorderen, die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Die bestuursorganen verlenen de van hen gevorderde medewerking.”

Het middel tot vorderen van medewerking vanuit Gedeputeerde Staten aan andere bestuursorganen – en de verplichting medewerking te verlenen die de wet aan die vordering koppelt – vertroebelt de besluitvorming in gemeenten, waterschappen en andere besluitvormende organen.

Waar een vordering tot medewerking volgens Gedeputeerde Staten nodig is, wordt door dit amendement verzekerd dat er een ander direct democratisch gekozen orgaan is waar burgers en andere belanghebbende partijen terecht kunnen: Provinciale Staten. In het direct democratische gekozen orgaan, waar ook ingesproken kan worden, wordt dan immers over de specifieke casus tot vorderen besloten.

Door het medewerking kunnen vorderen onderdeel te maken van een transparante politieke afweging in Provinciale Staten, wordt geborgd dat de vordering publiek wordt, er een publieke discussie gevoerd kan worden, en burgers en belanghebbenden bij een democratisch gekozen orgaan terecht kunnen alvorens het middel tot vorderen van medewerking door Gedeputeerde Staten kan worden ingezet.

Joeri Oudshoorn
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Puzzelen binnen de ecologische grenzen

Lees verder

MOTIE: Intrekking vergunning Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer