MOTIE: Puzzelen binnen de ecolo­gische grenzen


10 mei 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 10 mei 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • mensen, zowel huidige als toekomstige generaties, voor hun bestaan afhankelijk zijn van de natuur en een onderdeel vormen van ecosysteemdiensten;

Overwegende dat:

  • ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland moeten passen binnen de ecologische draagkracht van de aarde;

Verzoekt het college:

  • de ecologische draagkracht van de aarde als uitgangspunt te hanteren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • er zorg voor te dragen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief ecologisch effect optreedt middels het uitvoeren van een ecologische toets;
  • indien er sprake is van een negatief ecologisch effect, dit zowel kwalitatief als kwantitatief te compenseren binnen de betreffende ruimtelijke ontwikkeling;

en gaat over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE: Schriftelijke onderbouwing toepassing escalatieladder

Lees verder

Amendement: Borgen democratisch proces bij vorderen medeoverheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer