MOTIE: Schrif­te­lijke onder­bouwing toepassing esca­la­tie­ladder


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

Overwegende dat:

  • vanuit het maatschappelijke belang en publieke transparantie het van groot belang is om goed en helder weer te geven waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het doden van dieren en de staat van instandhouding van beschermde dieren niet wordt verslechterd;
  • een schriftelijke onderbouwing van een juiste toepassing van de escalatieladder hierbij de benodigde transparantie geeft;

Roept het college op:

Om het Omgevingsprogramma te wijzigen door in Hoofdstuk B1 Soortenbescherming op pagina 23/24 na de tekst:

‘De provincie is ook het bevoegde gezag op grond van de Wet natuurbescherming voor het nemen van diverse besluiten die samenhangen met faunabeleid….Een ontheffing voor het doden van een soort is de laatste optie op de zogenoemde escalatieladder.

de volgende tekst toe te voegen:

‘bij de toepassing van de escalatieladder maakt het college schriftelijk inzichtelijk wanneer en hoe, beheer of bestrijding van een schadesoort bijdraagt aan het beperken van de schadeomvang en bij het verlenen van een ontheffing om dieren te doden een verslaglegging waarom er geen andere bevredigende oplossing is en doden noodzakelijk is vanwege andere belangen en de staat van instandhouding niet wordt verslechterd;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Schadevergoeding mogelijk zonder verplicht ondersteunend afschot

Lees verder

MOTIE: Puzzelen binnen de ecologische grenzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer