MOTIE: Scha­de­ver­goeding mogelijk zonder verplicht onder­steunend afschot


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • personen die hun hoofdberoep in de landbouw hebben, onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het geval van vraat-, graaf- en wroet- of veegschade;
  • van deze grondgebruikers de nodige inspanning wordt gevraagd om vraat-, graaf-, wroet- of veegschade door dieren te voorkomen;
  • als ondersteunend afschot is toegestaan, grondgebruikers volgens de ‘Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland’ verplicht zijn om minimaal twee keer per week van verjaging met ondersteunend afschot gebruik te maken om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in die schade;

Overwegende dat:

  • er aan grondgebruikers ook mogelijkheden geboden worden om eventueel met verjaging, maar zonder ondersteunend afschot, vraat-, graaf, wroet- of veegschade door dieren uit te keren;

Verzoeken het college:

  • in overleg met het IPO en BIJ12 de mogelijkheden te onderzoeken voor meer mogelijkheden voor schadevergoeding, dan alleen verjaging met ondersteunend afschot, waarbij verjaging zonder afschot een vergelijkbaar resultaat oplevert;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Geen lokmiddelen en lokgeluiden bij de jacht toestaan

Lees verder

MOTIE: Schriftelijke onderbouwing toepassing escalatieladder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer