Amen­dement: Geen lokmid­delen en lokge­luiden bij de jacht toestaan


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

I.

Besluitpunt 3 in het bij het voornoemde voorstel Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid (7535) behorende ontwerpbesluit te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt:

‘3. Vast te stellen de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH), in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met documentnummer PZH-2023-8245514135, met dien verstande dat het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH) (Bijlage 1) als volgt wordt gewijzigd :

Artikel I, onder B, komt te luiden als volgt:

B. Artikel 3.61, vijfde lid, komt te luiden:

5. Bij het doden en vangen van dieren als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende middelen: a. geweren; b. haviken; c. slechtvalken; d. woestijnbuizerds; e. honden, niet zijnde lange honden; f. slag-, snij- of steekwapens.

Kennis te nemen van de door GS vastgestelde wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met documentnummer PZH2023-824551413.’

II.

In het bij het voornoemde voorstel Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module soortenbeleid (7538) behorende ontwerpbesluit komt artikel I te luiden als volgt:

“Artikel I

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit, met dien verstande dat artikel B komt te vervallen’

III.

In het bij het voornoemde voorstel Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module soortenbeleid (7538) behorende ontwerpbesluit komt artikel II te luiden als volgt:

“Artikel II

De toelichting bij de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 2 behorende bij dit besluit, met dien verstande dat artikel C komt te vervallen’

Toelichting

Voorgesteld wordt om lokvogels en middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt, aan de lijst met middelen bedoeld voor directe schadebestrijding toe te voegen. Eigenlijk wordt aangegeven om vooral zoveel mogelijk dieren van dichtbij te doden en dat dit dan diervriendelijker zou zijn. Het gaat hier om schadebestrijding dus het weghouden en wegjagen en niet om zoveel mogelijk dieren te doden en het beperken van aantallen. Dit is geen grond waarop een ontheffing voor deze middelen kan worden gegeven. Daarom dit amendement.

Het gaat hier om Bijlage I behorende bij artikel I van het besluit van provinciale staten tot wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in verband met de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid de volgende tekst op pagina 1 te schrappen:

  • ‘B.

In artikel 3.190, eerste lid, worden twee onderdelen toegevoegd, onder vervanging van een punt aan het slot van onderdeel e. door een puntkomma: f. lokvogels; g. middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt.’

En in Bijlage II wordt de volgende tekst op pagina 1 te schrappen:

  • ‘C.

In de toelichting wordt het volgende onderdeel toegevoegd: Artikel 3.190 (middelen bij schadebestrijding) Naast de middelen waarmee daadwerkelijk dieren worden gevangen of gedood, mag er ook gebruik worden gemaakt van lokmiddelen: nabootsingen van vogels en lokfluiten. Door middel van deze hulpmiddelen kunnen vogels binnen schootsafstand van het geweer worden gelokt. Daardoor kan op een goede manier een direct dodelijk schot worden afgegeven en wordt de kans op verwonding (‘crippling’) kleiner. Door het gebruik van deze middelen worden vogels gelokt die reeds op of in de directe nabijheid van het schadeperceel aanwezig zijn. Er worden op deze manier geen vogels gelokt van buiten het schadegebied. Vanwege het grotere bereik mogen in dit geval geen elektronisch versterkte lokgeluiden worden gebruikt, omdat daarmee de vogels vanaf een grotere afstand kunnen worden gelokt.’

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Geen nulstand vossenpopulatie

Lees verder

MOTIE: Schadevergoeding mogelijk zonder verplicht ondersteunend afschot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer