Amen­dement: Geen nulstand vossen­po­pu­latie


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Beslispunt 1 in het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt:

1. Vast te stellen de Nota van Beantwoording, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met dien verstande dat op pagina 37 de volgende zin wordt geschrapt:

‘Waar mogelijk zet de provincie zich specifiek in om de nulstand te behouden of te realiseren in gebieden of locaties waar de vos nog niet voorkomt of tot voorkort nog niet voorkwam ter bescherming van grondbroeders.’

Toelichting

Het streven naar een nulstand van een beschermde diersoort in een bepaald gebied is geen grond genoemd in de Wet natuurbescherming. Daarvoor kan dan ook geen ontheffing worden verleend. Gelet op de wet kan er voor een nulstand geen ontheffing worden verleend. De wettelijke voorwaarde is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (artikel 3.8, lid 5c Wnb). Een nulstand is daarom niet wettelijk mogelijk

Bovendien staan de populaties weidevogels onder druk door verslechtering van hun leefgebieden en niet door predatie. En dat komt vooral door de intensieve landbouw met kunstmest, gifgebruik, vroeg maaien met als gevolg groene woestijnen met voedselgebrek en gebrek aan dekkingsmogelijkheden voor de kuikens. Alleen als de landbouw verandert zullen de weidevogels een kans krijgen. Het bestrijden van predatoren heeft daar geen enkele invloed op.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Faunabeheerplannen maximaal 6 jaar

Lees verder

Amendement: Geen lokmiddelen en lokgeluiden bij de jacht toestaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer