MOTIE: Fauna­be­heer­plannen maximaal 6 jaar


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de Faunabeheerplannen nu een geldigheidsduur van zes jaar hebben en wordt voorgesteld dit te verlengen naar een periode van maximaal 10 jaar;

Overwegende dat:

  • in een periode van 6 jaar er veel kan veranderen ten aanzien van de soortenbescherming, waardoor een ontheffing die aan het begin is verleend, aan het eind van die periode is achterhaald;
  • in een lange tijd van tien jaar tijd de goede instandhouding van een soort in het geding kan komen;
  • de gegevens waarop een ontheffing wordt verleend, vaak al bij de verlening van de ontheffing achterhaald zijn, aangezien de cijfers in het Faunabeheerplan over het algemeen al wat ouder zijn;
  • actuele informatie ontbreekt, waardoor ontheffingen altijd achter de feiten aanlopen en er niet op nieuwe ontwikkelingen kan worden geanticipeerd;
  • daarom een maximale periode van 6 jaar meer dan gerechtvaardigd is;

Roept het college op:

om het Omgevingsprogramma te wijzigen door de faunabeheerplannen vast te blijven stellen voor een periode van maximaal zes jaar;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Betere bescherming bever

Lees verder

Amendement: Geen nulstand vossenpopulatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer