Amen­dement Dieren tellen mee


Ruim­telijk Voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzze;

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het eerste besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijk Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koerst vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘, met dien verstande dat daarin de volgende tekst wordt toegevoegd aan de inleiding “1.1 Dit is Zuid-Holland” op pagina 9 en 10:

Dieren zijn mede inwoners en gebruikers van de ruimte in Zuid-Holland. Daarom wordt bij de uitwerking van het ruimtelijk voorstel rekening gehouden met de belangen van dieren.’ ‘

Toelichting:

Dieren zijn ook inwoners van de provincie en daarmee mede gebruikers van de ruimte in Zuid-Holland. Provinciaal omgevingsbeleid beïnvloedt regelmatig hun levens en hun leefomgeving, of tast dit aan. Een meerderheid van de Nederlanders wil een betere inzet van de overheden om dieren te beschermen. Hier hoort de erkenning bij dat dieren gebruikers zijn van de openbare ruimte. Bij het leggen van de ruimtelijke puzzel verdienen dieren ook een plek. Dit rechtvaardigt het opnemen van kaders voor dieren als inwoners in het ruimtelijk voorstel en het behartigen van hun belangen in het kader van de ruimtelijke puzzel.

1. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Joeri Oudshoorn, Partij voor de Dieren
4. Lisanne van Damme, D66
5. Frank Johan Hoogendam, SP
6. Debora Fernald, Groep Doe Stoer
7. Evita Rosenberg, D66
8. Tessa Beeloo, Volt


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Sterrenhemel boven Zuid-Holland

Lees verder

Amendement Uitbreiding van recreatie buiten natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer