Amen­dement Uitbreiding van recreatie buiten natuur­ge­bieden


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het (eerste) besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijk Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koers vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘, met dien verstande dat daarin de volgende tekst wordt toegevoegd aan paragraaf 4.6.2 “Onze opgaven voor recreatie, toerisme en sport” op pagina 28:

Uitbreiding van recreatiemogelijkheden vindt plaats buiten natuurgebieden. Rondom natuurgebieden wordt ingezet op (recreatie)bufferzones, zoals Meijendel & Berkheide.’

Toelichting:

Recreatie kan in het druk bevolkte Zuid-Holland ten koste gaan van de kwaliteit van natuurgebieden en de soortenpopulaties die er leven. Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur. Uitbreiding van recreatiemogelijkheden vindt daarom plaats buiten beschermde natuurgebieden.

1. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Joeri Oudshoorn, Partij voor de Dieren
4. Frank Johan Hoogendam, SP
5. Debora Fernald, Groep Doe Stoer
6. Evita Rozenberg, D66
7. Tessa Beeloo, Volt


Status

Verworpen

Voor

Tegen